Blogia
gurbana

El marc legal de la seguretat a l’Estat:

El marc legal de la seguretat a l’Estat:

forces i cossos de seguretat


Tema C.8.
El marc legal de la seguretat de l’Estat:
forces i cossos de seguretat


1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat
3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat
4. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


El marc legal de la seguretat a l’Estat:

forces i cossos de seguretat


Tema C.8.
El marc legal de la seguretat de l’Estat:
forces i cossos de seguretat


1. La Llei orgànica 2/1986,
de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
La Llei orgànica 2/1986 és una llei que desenvolupa el mandat constitucional explícit a l’article 104, quan
encomana a les FCS la missió de protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantir la seguretat
ciutadana, i afegeix la necessitat d’una llei orgànica que determini les funcions, els principis bàsics
d’actuació i els estatuts.

Els aspectes més rellevants d’aquesta Llei prenen forma a partir de la presentació dels principis bàsics
d’actuació i les disposicions estatutàries (drets i deures) comuns a tots els cossos policials, així com la
disposició final segona, que ofereix la base jurídica de la policia autònoma de Catalunya.

L’objectiu principal de la Llei orgànica 2/1986 és el disseny de les línies mestres del règim jurídic de les
FCS en el seu conjunt, i establir els principis bàsics d’actuació comuns i els seus criteris estatutaris
fonamentals. En aquest sentit, aquesta Llei esdevé el marc específic de desenvolupament de les diferents
FCS i els òrgans de coordinació interpolicials.

De forma genèrica per a totes les FCS, s’estableix que la seguretat pública és una competència de l’Estat.
Així mateix fixa els principis bàsics d’actuació i els drets i deures comuns de les FCS que, per la seva
importància, veurem detalladament més endavant.

L’article 149.1.29 de la CE atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre seguretat pública. Aquesta
competència exclusiva l’exerceix a través de les FCS, sens perjudici que les comunitats autònomes tinguin
potestat per crear cossos policials en la forma que els respectius estatuts estableixin, i d’acord al marc legal
de la mateixa Llei orgànica 2/1986. Els matisos de l’apartat 29 de l’article 149.1 delimiten o comparteixen el
caràcter exclusiu de l’Estat en matèria de seguretat pública, quan reconeix el marge competencial de les
comunitats autònomes a aquest respecte.

La seguretat pública esdevé en conseqüència una matèria difícil d’establir. Aquesta afirmació, reconeguda
pel mateix preàmbul de la Llei orgànica 2/1986, indica la dificultat per redactar normes ordenadores en
matèria de seguretat pública, i deixa, per tant, un espai jurídic ampli per al desenvolupament de normes
reguladores relacionades amb l’àmbit competencial de totes les administracions públiques (amb estatuts
propis ben diferenciats).

La pròpia dinàmica de la societat (a la qual les FCS serveixen) ha fet evolucionar el concepte de seguretat
pública com a matèria exclusiva de l’Estat. Les sentències del Tribunal Constitucional argumenten
l’afirmació en favor d’un sistema de competències concurrents (exercides per totes les administracions
públiques d’acord amb els seus estatuts) que complementen la primera lectura de l’article 149.1.29.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


El marc legal de la seguretat a l’Estat:

forces i cossos de seguretat


D’acord amb tot l’anterior, els cossos autonòmics són instituts armats de naturalesa civil amb organització
jerarquitzada. De forma genèrica, tots els cossos autonòmics poden desenvolupar, a l’àmbit territorial que
els correspongui, les funcions d’acord al seu règim competencial. Aquestes funcions poden basar-se en un
àmbit competencial propi, o bé compartit, o bé de suport i col·laboració amb altres forces de seguretat.

Les funcions de caràcter propi són:

a) Vigilància i protecció de persones i òrgans de la comunitat.
b) Vetllar per l’acompliment de les disposicions i ordres de la comunitat.
c) Inspeccionar activitats sota les competències de la comunitat.


Les funcions amb caràcter compartit i indiferenciat amb les FCSE:

a) Cooperació en la resolució amistosa de conflictes privats.
b) Prestació d’auxili en accidents i catàstrofes.
c) Vetllar per l’acompliment de les disposicions per la conservació del medi ambient.


Les funcions de col·laboració amb altres FCSE són:

a) Vetllar per l’acompliment de les disposicions de l’Estat.
b) Participar en funcions de policia judicial.
c) Vigilar espais públics i manteniment de l’ordre a grans concentracions humanes.


2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat
L’article 5 de la Llei orgànica 2/1986 plasma els principis bàsics d’actuació de qualsevol cos de policia a
l’Estat. La definició dels principis bàsics d’actuació també deriva (a més de les raons anteriors) del monopoli
i ús institucionalitzat de la coacció jurídica, per part de les administracions públiques.

L’exercici d’aquest monopoli comporta la utilització d’armes per part dels funcionaris de policia. Aquesta
circumstància d’indubtable transcendència per la vida i la integritat física de les persones, exigeix
l’establiment de límits i la consagració de principis relatius a la moderació i excepcionalitat del seu ús.

Els principis bàsics d’actuació es poden ordenar en cinc eixos fonamentals: l’adequació a l’ordenament
jurídic, les relacions amb la comunitat, el tractament de les persones detingudes, la dedicació i la
responsabilitat dels membres de les FCS.

L’adequació a l’ordenament jurídic vol dir complir les lleis. Aquest aspecte o principi bàsic es pot enunciar
com un desenvolupament de les funcions policials, que implica:

a) Respecte a la CE, a l’Estatut i a la resta de lleis.

b) Neutralitat política i no discriminació amb motiu religiós, sexual, d’opinió o d’ètnia.

c) Integritat davant d’actes de corrupció.

d) Jerarquia i subordinació.

e) Col·laboració amb l’Administració de Justícia.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


El marc legal de la seguretat a l’Estat:

forces i cossos de seguretat


Els principis bàsics d’actuació de les FCS relatius a l’àmbit de relació amb la comunitat són:
a) Impedir pràctiques abusives o arbitràries.
b) Protegir, auxiliar i informar els ciutadans, als quals ha de dispensar un tracte curós i correcte.
c) Actuar amb la decisió nec essària i amb els mitjans que la congruència, oportunitat i

proporcionalitat dicten.
d) Usar les armes només en situacions de perill greu i sota els principis de congruència, oportunitat i
proporcionalitat.


Els principis bàsics d’actuació de les FCS relatius al tractament de les persones detingudes són:
a) S’han d’identificar degudament.
b) Han de vetllar per la seva vida i integritat física.
c) Han d’observar curosament tots els tràmits i terminis.

En relació amb tota aquesta sèrie de principis, el personal de les FCS ha d’actuar amb total dedicació en
qualsevol lloc i a qualsevol hora i ha de respectar el secret professional. Així mateix, els membres de les
FCS són responsables personalment i directa dels actes que porten a terme, sens prejudici que les
administracions públiques siguin responsables subsidiaris.

3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat
Les disposicions estatutàries tenen el propòsit de configurar l’organització policial en base a criteris de
professionalitat i eficàcia. En aquest sentit, la Llei dóna especial rellevància a l’aspecte formatiu i a la
promoció professional dels seus funcionaris. Així doncs, les disposicions estatutàries fan referència als drets
i deures que són d’aplicació a tots els membres de les FCS. Aquestes disposicions es poden resumir de la
manera següent:

a) La promoció (ascens) professional, social i humana ha de ser d’acord amb els principis de:
objectivitat, igualtat, mèrit i capacitat.

b) La formació ha de tenir caràcter professional i permanent.

c) Els membres de les FCS han de jurar o prometre la CE.

d) La remuneració ha d’incloure els conceptes de formació, incompatibilitat, mobilitat, dedicació i
risc.

e) Els llocs de treball (destinacions) s’han de proveir d’acord amb els principis de mèrit, capacitat i
antiguitat.

f) Incompatibilitat dels membres per fer altra activitat (amb excepcions regulades a les lleis
d’incompatibilitats).

g) No es pot exercir en cap cas el dret de vaga.

h) Existència d’un règim disciplinari d’acord amb la missió constitucional i el principi de jerarquia.

i) Els membres de les FCS tenen el caràcter d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seves
funcions.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


El marc legal de la seguretat a l’Estat:

forces i cossos de seguretat


j) Els membres de les FCS han de ser jutjats per l’ordenament jurídic ordinari i complir pena en
centres ordinaris amb separació de penats. Així mateix, expressa que els expedients disciplinaris
que puguin ser oberts per fets que puguin ser considerats il·lícits penals, no tenen una resolució
definitiva fins que no hi hagi un sentència ferma judicial.

4. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
La Llei orgànica 2/1986 fa referència a la policia autònoma de Catalunya a la disposició final segona, que es
redacta en virtut de l’execució del mandat constitucional de l’article 150 pel que fa a la seguretat. Aquest
precepte constitucional reconeix la transferència o delegació de matèries de titularitat estatal a les
comunitats autònomes. En matèria de seguretat pública, la disposició final segona de la Llei orgànica 2/1986
atorga o delega en l’estatut i les normes que el desenvolupin la capacitat per regular l’esmentat àmbit.

Per tant, la Llei orgànica 2/1986 és el marc d’actuació per totes les FCS. En el cas de Catalunya,
l’esmentada Llei deixa un ampli espai jurídic de desenvolupament en el qual s’inscriuen la Llei 19/1983, de
creació de la Policia Autonòmica, i la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra. El preàmbul de la Llei 10/1994 explica la rellevància d’aquesta norma en relació amb la Llei
orgànica 2/1986:

(...) Aquesta Llei obre, així , una nova etapa en la ja àmplia història de la Policia de la Generalitat. En
efecte, sobre els fonaments del bloc de la constitucionalitat, en remissió directa a la Constitució i a
l’Estatut d’autonomia, i també a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i
a l’esmentada Llei 19/1983, de creació de la Policia Autonòmica, la Llei present té per objecte d’establir
els principis d’actuació, les funcions i el règim funcionarial i estatutari dels membres del cos de Mossos
d’Esquadra, i l’organització de la seguretat pública en tot el territori, i preveu la creació dels òrgans
necessaris i la dotació dels mitjans imprescindibles per al compliment correcte de les funcions de
seguretat que corresponen a la Generalitat.
Respecte a això, la Llei s’inspira en les resolucions de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i
de l’Assemblea General de les Nacions Unides, especialment en les relatives a la Declaració sobre la
policia i al Codi de conducta per a funcionaris encarregats de fer complir la llei, respectivament. Els
principis que deriven d’aquestes directrius són inclosos en la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de
seguretat i, per tant, obliguen sense excepció els membres de tots els col·lectius policials. D’acord amb la
disposició final segona de la dita Llei, s’han d’aplicar directament a la Policia de la Generalitat els principis
bàsics d’actuació i les disposicions estatutàries comunes que estableixen els articles 5, 6, 7 i 8 de la Llei
esmentada (...).

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


El marc legal de la seguretat a l’Estat:

forces i cossos de seguretat


Idees força

1. L’objectiu principal de la Llei orgànica 2/1986 és el disseny de les línies mestres del règim jurídic de les
FCS en el seu conjunt, i establir els principis bàsics d’actuació comuns i els seus criteris estatutaris
fonamentals.
2. Els principis bàsics d’actuació es poden ordenar en cinc eixos fonamentals: l’adequació a l’ordenament
jurídic, les relacions amb la comunitat, el tractament de les persones detingudes, la dedicació i la
responsabilitat dels membres de les FCS.
3. Les disposicions estatutàries fan referència als drets i deures que són d’aplicació a tots els membres de
les FCS i tenen el propòsit de configurar l’organització policial d’acord amb els criteris de professionalitat i
eficàcia.
4. La Llei orgànica 2/1986 fa referència a la policia autònoma de Catalunya en la disposició final segona,
que es redacta en virtut de l’execució del mandat constitucional de l’article 150 pel que fa a la seguretat.
Aquest precepte constitucional reconeix la transferència o delegació de matèries de titularitat estatal a les
comunitats autònomes.
Glossari

Coacció jurídica Lliure exercici de drets
Competència exclusiva Mandat constitucional
Competències concurrents Monopoli
Disposicions estatutàries Norma ordenadora
Eficàcia Norma reguladora
Espai jurídic Organització jerarquitzada
Incompatibilitat Òrgans de coordinació interpolicial
Institut armat de naturalesa civil Principis bàsics d’actuació

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres