Blogia
gurbana

La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana

La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana Tema C.4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana 1. La funció policial 1.1. La inseguretat ciutadana 1.2. El servei públic de policia 1.3. La funció preventiva 1.4. La funció reactiva 1.5. La funció assistencial 2. La Subdirecció Operativa de la Policia 3. L’àrea bàsica policial (ABP) 3.1. El cap de l’ABP 3.2. El sotscap d’ABP 3.3. El cap de la unitat de seguretat ciutadana (USC) 3.4. El cap de la unitat d’investigació 3.5. El cap d’una oficina de suport d’ABP 4. La regió policial (RP) 4.1. Àrees bàsiques policials (ABP) 4.2. Àrea Regional de Trànsit (ART) 4.3. Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) 4.4. Sala Regional de Comandament (SRC) 4.5. Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) 4.6. Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC) 4.7. Oficina de Suport (OS) de la RP 5. La Comissaria General de Recursos Operatius 5.1. L’Àrea d’Escortes (AE) 5.2. L’Àrea del Grup Especial d’Intervenció (AGEI) 5.3. L’Àrea de Brigada Mòbil (ABM) 5.4. L’Àrea de Desactivació d’Artefactes Explosius (TEDAX-NBQ) 5.5. L’Àrea Central de Suport Operatiu (ACSO) Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana Tema C.4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana 1. La funció policial 1.1. La inseguretat ciutadana El fenomen delinqüencial s’ha convertit en una de les principals fonts de preocupació per als ciutadans. Aquest sentiment d’inseguretat pot provenir de dues fonts importants, la primera relacionada amb l’existència d’un temor difús, respecte al qual no es pot especificar de manera concisa quins aspectes es temen, com per exemple, la nit o la foscor, el fet de passar per un lloc solitari, etc. La segona deriva de l’existència d’un temor concret, que és un sentiment que es dóna davant d’un subjecte o una activitat delictiva determinada, que es repeteix amb més o menys freqüència en una zona espec ífica, com per exemple, contínues estrebades en un mateix carrer o un violador que actua en un barri o una ciutat relativament petita de manera repetitiva, etc. Per tant, podem dir que la inseguretat ciutadana és una situació de fet o objectiva, que es pot comprovar amb l’increment de les diverses manifestacions de delinqüència, però, també, que troba el seu fonament en un estat d’opinió com poden ser els rumors, les notícies sensacionalistes, etc. 1.2. El servei públic de policia La Constitució espanyola, en l’article 104, encomana a les forces i cossos de seguretat la missió de “protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats, i garantir la seguretat ciutadana”. Podem definir, a nivell policial, la seguretat ciutadana com la reducció dels riscos i de les sensacions d’inseguretat entre la ciutadania, mitjançant l’organització dels recursos humans i materials, així com els dispositius policials necessaris que permetin el lliure exercici dels drets i les llibertats de tots els ciutadans. Tot això, sense oblidar que aquesta reducció de sensacions comporta, en moltes ocasions, la participació de diferents administracions i institucions, a més de la policial (reducció de l’atur, tractament de toxicòmans, ubicacions de determinats centres especials, etc.). Les forces i cossos de seguretat es constitueixen com a servei públic amb la finalitat de donar resposta als requeriments dels ciutadans, i no només quan aquests es produeixen, sinó anticipant-se a la resolució dels problemes amb una prevenció adequada. Quan aquesta prevenció no ha estat suficient, cal donar una resposta acurada a la demanda ciutadana, que no es limita tan sols al tractament de la víctima del delicte, sinó que, fins i tot, dóna un servei assistencial amb una derivació posterior a l’organisme corresponent. Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana A banda de les funcions preventives, reactives i assistencial, cal destacar que en els darrers anys s’observa una progressiu augment de demandes de serveis policial en àmbits en els que tradicionalment aquestes organitzacions no havien prestat els seus serveis. 1.3. La funció preventiva Es pot definir la prevenció policial com el conjunt d’accions que la policia pot dur a terme amb la doble finalitat, per una banda, evitar la comissió d’actes il·lícits i, de l’altra, que els ciutadans esdevi nguin víctimes. La sola presència de la policia actua com a element preventiu, ja que comporta un efecte dissuasiu sobre el delinqüent i evita, en certa mesura, que el delicte aparegui o es consumi. Però, perquè les accions i la presència de la policia siguin veritablement efectives, cal una adequada planificació dels serveis que s’han de prestar i una acurada elecció dels efectius policials necessaris per prestar-los. Aquesta acció preventiva s’inicia mitjançant el bon coneixement, no tan sols del territori, sinó també de la realitat social. Es tracta de comprendre els mecanismes constitutius del fet delictiu i de la resta d’infraccions relacionades amb la seguretat ciutadana, intervenint conseqüentment allà on racionalment es presumeixi que la infracció es pot produir. 1.4. La funció reactiva La reacció policial és la resposta davant la constatació de la comissió d’un delicte o la seva imminent perpetració, la seva investigació, la recerca i la detenció de les persones implicades, així com assegurar els instruments o les proves del delicte. Una primera lectura ens podria portar a pensar que la funció de reacció de la policia és pròpia de les unitats d’investigació, però és ben cert que la primera notícia de la comissió d’un fet delictiu sempre arriba a les unitats de seguretat ciutadana i que són aquestes les que duen a terme les primeres gestions pròpies de policia judicial. Així doncs, correspon a la unitat coneixedora de la notícia de la comissió d’un fet delictiu traslladar-se amb rapidesa i seguretat al lloc dels fets, prestar ajut i auxili a les víctimes del fet delictiu, cercar en primera instància i detenir, si escau, els autors del fet i localitzar i identificar els testimonis, els quals poden ajudar en una posterior investigació, tot preservant la zona on s’ha comès el fet delictiu per evitar la pèrdua dels instruments, efectes o proves del delicte. 1.5. La funció assistencial A més de les funcions de prevenció i reacció, la societat demana contínuament a la policia altres serveis que tenen una finalitat clarament assistencial. La policia, per la seva pròpia activitat, roman accessible al ciutadà les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Aquest fet col·loca els cossos policials en una situació clara d’avantatge per poder arribar a qualsevol requeriment tan aviat com se’n tingui not ícia. Aquests fets comporten assistir inicialment les persones que, per algun motiu, estan desemparades i demanen ajut a la policia, per posteriorment, si escau, derivar-les a l’òrgan administratiu o social encarregat de tractar la seva problemàtica. Així doncs, serveis assistencials com intervencions en accidents de qualsevol tipus, custòdia de menors que es troben en situació de desemparament, recerca de persones desaparegudes, assistències a gent gran o indigents, intervencions en conflictes veïnals o familiars, auxili d’automobilistes, protecció de víctimes o testimonis de delictes o facilitació d’informació de tipus general al ciutadà, són tasques contínues als cossos policials. Aquesta funció assistencial comporta la necessitat d’una bona coordinació entre els serveis de la policia i els diferents serveis socials, i un intercanvi d’informació fluid, que permeti cercar solucions a les problemàtiques plantejades. Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana 2. La Subdirecció Operativa de la Policia La Subdirecció Operativa de la Policia exerceix el comandament operatiu del cos de Mossos d’Esquadra, llevat d’aquelles unitats policials que depenguin directament de la Direcció General de la Policia. Aquesta Subdirecció està formada per la Comissaria General Territorial (CGTER), encarregada de vetllar per l’assoliment dels objectius generals de la PG – ME en els àmbits de la seguretat ciutadana i l’ordre públic i la seguretat viària, la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC), encarregada de la investigació de la delinqüència de grups organitzats, la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO), encarregada de la protecció de persones i els béns que requereixin una protecció específica, l’Àrea Tècnica de coordinació i Suport (ATCS), encarregada dels informes i estudis tècnics de caràcter operatiu, i la Sala Central de Comandament (SCC), enllaç operatiu i interlocutor corporatiu de coordinació interpolicial. Per poder portar a terme les funcions que té encomanades, la Subdirecció Operativa de la Policia s’organitza en diferents nivells estructurals: q• La comissaria general: òrgan adscrit a la Subdirecció Operativa de la Policia o a la Direcció General de la Policia i que integra les divisions i/o regions policials, a la qual correspon el comandament de la policia. q• La coordinació regional: òrgan adscrit a la Comissaria General Territorial i exerceix la direcció d’un conjunt de regions policials. q• La divisió: òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una comissaria general. La naturalesa organitzativa de la divisió és d’òrgan central, tot i que podrà estar territorialment desconcretada. q• La regió policial: òrgan que s’adscriu a una a una coordinació regional. La naturalesa organitzativa de la regió policial és d’òrgan territorial. La divisió i la regió policial se situen en un mateix nivell estructural i els correspon la direcció estratègica d’àmbits concrets de l’activitat de la policia. q L’àrea: òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una divisió o regió policial, a la qual correspon la direcció tàctica d’àmbits concrets de l’activitat de la policia. S’estableixen els següents tipus d’àrees: àrees centralsi àrees territorials, com a desenvolupament de les divisions; i les àrees regionals i àrees bàsiques policials, com a desenvolupament de les regions policials. q La unitat: òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una àrea, a la qual correspon la direcció operativa de la policia. q El grup: òrgan de, de manera ordinària, s’adscriu a una unitat, les responsabilitats del qual són amb caràcter general, les relatives a la supervisió i execució directa de les tasques policials. 3. L’àrea bàsica policial (ABP) El cos de Mossos d’Esquadra s’implanta territorialment a partir de l’ABP. Una ABP és una àrea territorial que presta una sèrie de serveis policials bàsics. L’àmbit d’actuació d’una ABP està definit per criteris territorials i policials, com poden ser: la població, la densitat i distribució territorial, la superfície, les vies de comunicació, la planta judicial, l’índex de criminalitat o conflictivitat, etc. L’ABP té la seva seu en una comissaria principal, que pot ser única en aquell àmbit territorial, o bé tenir d’altres comissaries subordinades, si es considera estratègicament que és necessari. Amb caràcter general, es pren com a referència la comarca, però en determinades zones especialment poblades pot establir-se, també, com a marc territorial el municipi. Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana 3.1. El cap de l’ABP N’és el màxim comandament, i dirigeix, coordina i supervisa tots els serveis de la comissaria o comissaries que conformen l’ABP. És la representació institucional del cos de Mossos d’Esquadra al territori i és la persona responsable de l’aplicació de les polítiques de seguretat i l’assoliment dels objectius operatius. 3.2. El sotscap de l’ABP És el segon comandament de l’ABP. Dirigeix, coordina i supervisa tots els serveis de la comissaria o comissaries que conformen l’ABP, seguint les instruccions del cap de l’ABP. Substitueix el cap de l’ABP en els períodes d’absència d’aquest. 3.3. El cap de la unitat de seguretat ciutadana Comanda la unitat de seguretat ciutadana (USC) i n’exerceix el comandament directament sobre els caps de torn i el cap de l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC). Les seves funcions són la gestió i supervisió directa dels serveis propis de la unitat i l’organització i planificació de l’operativa policial, així com l’estudi de la criminalitat en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic, dins de l’àmbit de la seva demarcació. En cas que l’ABP disposi de més d’una comissaria, cadascuna té la figura de cap de la USC, que és el màxim comandament de les comissaries subordinades. 3.3.1. El cap de torn És el comandament operatiu de la USC en cada torn de servei. Assumeix la funció de cap de dispositiu en totes les actuacions i/o incidències que ho requereixin, sens perjudici que un comandament superior de l’ABP desplaçat al lloc assumeixi aquest rol. Les seves funcions són la gestió del torn de treball, la planificació i supervisió dels serveis encomanats pel cap de la USC, la recollida i el traspàs de dades i la coordinació amb altres cossos policials, sempre durant el seu torn de treball. Com a funcions específiques, cal destacar la realització del brífing (o reunió prèvia) a l’inici del servei, l’assumpció de la supervisió dels atestats (plec que conforma la denúncia, incloses les anotacions de les gestions fetes a posteriori de la mateixa denúncia, i que serà remés al jutjat corresponent) que siguin instruïts durant el seu torn de treball, sense detriment de la supervisió que pertoca al caporal de torn de l’OAC i al mateix cap d’OAC, així com al comandament màxim de la sala de comandament delegat en la figura del cap de sala. El cap de la sala de comandament És el comandament màxim responsable operatiu de la sala de comandament de l’ABP, durant el seu torn de treball. Aquesta funció l’exerceix delegada pel cap de torn. Les seves funcions són la gestió dels serveis i requeriments que la ciutadania i institucions puguin requerir al cos de Mossos d’Esquadra. Supervisa la correcta introducció de les dades als aplicatius informàtics corporatius i informa als superiors jeràrquics de l’ABP d’aquelles actuacions rellevants. El caporal de torn de l’OAC És el comandament màxim responsable operatiu de la instrucció d’atestats a l’OAC, durant el seu torn de treball. Aquesta funció l’exerceix delegada pel cap de torn. Les seves funcions són la supervisió de la instrucció de les diligències (anotacions posteriors a la denúncia i contingudes al mateix plec que es remés al jutjat) que conformen un atestat, així com disposar de la informació de totes les gestions pendents de fer, per comunicar-les al torn de treball entrant. 3.3.1. El cap de l’OAC És el màxim comandament de l’OAC i està subordinat al cap de la USC. La seva funció és la supervisió de tots els atestats instruïts per l’OAC i la correcció de les errades detectades a través del mateix instructor de les diligències. Com a màxim responsable, és el comandament delegat, principalment, per a les relacions Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana amb els jutges en tot allò referent a la instrucció d’atestats i el traspàs (posada a disposició judicial) de persones detingudes. A través de l’estructura jeràrquica del cos de Mossos d’Esquadra, de les reunions amb els jutges del partit judicial, seguint les instruccions de la fiscalia i tenint en compte els acords, els pactes i la jurisprudència existent i recent, ha d’establir els criteris de confecció d’atestats. 3.4. El cap de la unitat d’investigació És el màxim comandament de la unitat d’investigació de l’ABP. Jeràrquicament, està subordinat al sotscap de l’ABP. Les seves funcions són les de la direcció delegada de les investigacions, de les quals informa al cap i sotscap de l’ABP; les relacions amb els jutges i fiscals del partit judicial, per coordinar les actuacions pròpies i resultants de les investigacions dutes a terme, i l’elaboració de documents explicatius dels darrers modus operandi coneguts entre la delinqüència perquè siguin coneguts per les dotacions de la USC. Aquesta darrera funció la du a terme amb el cap de la USC i sempre a través del sotscap de l’ABP. La direcció delegada de les investigacions, l’exerceix a través dels caps dels grups d’investigació i de policia científica, i aquest darrer actua com a segon comandament de la unitat d’investigació. 3.4.1. El cap del grup de policia científica És el màxim comandament del grup de policia científica. Les seves funcions són la direcció de les inspeccions oculars tecnicopolicials (IOTP: tècnica mitjançant la qual el personal especialitzat del cos de Mossos d’Esquadra recupera empremtes i altres elements de l’escena d’un fet delictiu), a través dels caporals i agents que conformen el grup de policia científica. Assumeix les funcions de cap de la unitat d’investigació en la seva absència. També és el responsable de la coordinació amb les unitats regionals i centrals del cos de Mossos d’Esquadra. 3.4.2. El cap del grup d’investigació És el comandament màxim responsable del grup d’investigació. Com a tal, és l’encarregat de la direcció operativa de les investigacions que du a terme el grup. Cada grup d’investigació està especialitzat en determinades tipologies delictives (delictes contra el patrimoni, contra les persones, etc.). 3.5. El cap de l’oficina de suport al comandament És el màxim comandament responsable dels serveis de planificació, suport a la gestió i logística de l’ABP. La seva dependència jeràrquica és del cap i sotscap de l’ABP indistintament. S’encabeix a l’oficina de suport, a més del personal propi d’aquesta, l’oficina de relacions amb la comunitat (ORC), encarregada de les funcions de relacions del cos de Mossos d’Esquadra amb la ciutadania, per informar-la i assessorar-la respecte de diferents aspectes d’interès. La funció de suport a la gestió dels comandaments comporta la confecció de la planificació dels permisos, les vacances, l’estat del material de l’ABP i la realització d’estadístiques i estudis de criminalitat que li siguin encomanats. 4. La regió policial La regió policial, a través del seu cap i sotscap, exerceix el comandament i la coordinació jeràrquica de les ABP. Un conjunt d’ABP, atenent principalment el Pla territorial de la Generalitat de Catalunya, conformen una regió policial. La regió policial presta recursos operatius a les ABP en seguretat ciutadana, investigació i policia científica, i s’estructura, a nivell d’arbre jeràrquic, en un cap i sotscap, amb comandament operatiu sobre els caps d’ABP. Presta aquests serveis mitjançant un seguit d’àrees, unitats i una oficina de suport: Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana 4.1. Àrees bàsiques policials (ABP) Correspon, amb caràcter general, a les àrees bàsiques policials vetllar per l’assoliment, en el seu territori, dels objectius generals de la regió policial. 4.2. Àrea Regional de Trànsit (ART) Correspon a l’Àrea Regional de Trànsit la vigilància, el control, la disciplina i la regulació del trànsit i la circulació i el transport de vehicles en vies públiques; l’adopció de mesures de vigilància i aplicació de restriccions per a la circulació de vehicles; la denúncia de les infraccions de les normes de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària; les tasques de protecció, auxili i informació a la ciutadania en les vies públiques; les tasques relatives a la vigilància, inspecció i control del transport per carretera; l’elaboració d’informes tècnics i d’informes previs a les autoritzacions administratives en matèria de trànsit i transport i la realització d’estudis i anàlisi en relació a l’accidentalitat en les vies de la regió policial. 4.3. L’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) Correspon a l’Àrea Regional de Recursos Operatius donar suport a les ABP en aquelles tasques de seguretat i ordre públic que requereixin una especialització adequada als recursos propis d’aquesta àrea; les tasques de prevenció i protecció del medi ambient, sens perjudici de les funcions realitzades en aquest àmbit per l’Àrea Tècnica i de Proximitat de Seguretat Ciutadana i, quan s’escaigui, per les ABP, així com la planificació i execució dels dispositius de prevenció i seguretat d’àmbit regional. 4.4. Sala Regional de Comandament (SRC) Exerceix el comandament jeràrquic operatiu de les sales de comandament de les ABP, davant d’actuacions de rellevant notorietat o que superin l’àmbit territorial d’una ABP. En aquelles ABP que no disposin de sala de comandament, la SRC n’exerceix les funcions. A través dels seus comandaments i agents, és la gestora dels serveis i requeriments que la ciutadania i les institucions puguin fer al cos de Mossos d’Esquadra. 4.5. Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) Correspon a la Unitat Regional de Policia Administrativa la inspecció i investigació d’il·lícits administratius, la interlocució de la regió policial en aquest àmbit i l’anàlisi i avaluació de l’activitat de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en aquest àmbit. 4.6. Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC) Corresponen a la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà, com a instrument operatiu del cap de la regió policial, la coordinació i supervisió tècnica i l’avaluació de l’activitat de les Oficines d’Atenció al Ciutadà i de la gestió de les ordres judicials, així com efectuar el seguiment qualitatiu i vetllar per la coherència i homogeneïtzació en valors i procediments corporatius en relació amb els àmbits de relacions amb la comunitat, proximitat, atenció a la víctima i violència de gènere. 4.7. Oficina de Suport (OS) de la RP Du a terme la funció de suport als comandaments regionals i la coordinació de les actuacions de les oficines de suport de les ABP, en relació amb polítiques comunes d’actuació de la regió policial. Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana 5. La Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO) La Comissaria General de Recursos Operatius, disposa de recursos humans i materials propis, per tal de donar suport a les regions policials i a les ABP. Aquesta comissaria és l’encarregada de la prestació del serveis especialitzats en matèria de seguretat ciutadana i s’estructura en diferents àrees. Aquests recursos propis encarregats de prestar aquesta ajuda són coneguts com a serveis centrals, i engloben la Divisió d’Intervenció, la Divisió de Suport Operatiu, l’Àrea d’Escortes, l’Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius i l’Oficina de Suport. 5.1. L’Àrea d’Escortes (AE) A través dels seus caps i comandaments, s’organitza per la protecció de personalitats, tant de l’àmbit de Catalunya, com d’altres que puguin estar-hi convidades o presents al país. 5.2. L’Àrea del Grup Especial d’Intervenció (AGEI) S’ubica dins la Divisió d’Intervenció i és un grup especialitzat en actuacions amb un alt nivell de risc: alliberament d’ostatges producte d’un segrest, protecció de personalitats, intervencions en habitatges o llocs on es localitzin delinqüents perillosos. 5.3. L’Àrea de Brigada Mòbil (ABM) S’ubica dins la Divisió d’Intervenció i comprèn un grup especialitzat en el manteniment de l’ordre públic i en actuacions amb grans concentracions de masses, ja sigui, principalment, per esdeveniments esportius, concentracions o manifestacions, o de qualsevol mena. Entre les seves funcions es troba l’establiment de controls antiterroristes a les vies de comunicació. 5.4. L’Àrea de Desactivació d’Artefactes Explosius (TEDAX-NBQ) S’ubica dins de la Divisió de Suport Operatiu i s’encarrega de la desactivació i neutralització de qualsevol tipus d’artefacte explosiu, entre d’altres. 5.5. L’Àrea Central de Suport Operatiu (ACSO) S’ubica dins de la Divisió de Suport Operatiu i s’organitza en unitats especialitzades en l’actuació amb animals (principalment gossos) ensinistrats ja sigui en tasques de recerca de persones, de cerca d’explosius o drogues (guies canins) i actuacions policials i d’escorcoll del subsòl i clavegueram (unitat de subsòl). També inclou tasques de seguretat preventives i reactives en activitats subaquàtiques i suport en mitjans aeris. Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia La funció policial mossos d’esquadra en matèria de seguretat ciutadana Idees força 1. Podem definir, a nivell policial, la seguretat ciutadana com la reducció dels riscos i de les sensacions d’inseguretat entre la ciutadania, mitjançant l’organització dels recursos humans i materials, així com els dispositius policials necessaris que permetin el lliure exercici dels drets i les llibertats de tots els ciutadans. 2. Es pot definir la prevenció policial com el conjunt d’accions que la policia pot dur a terme amb la doble finalitat, per una banda, evitar la comissió d’actes il·lícits i, de l’altra, que els ciutadans esdevi nguin víctimes. 3. La reacció policial és la resposta davant la constatació de la comissió d’un delicte o la seva imminent perpetració, la seva investigació, la recerca i la detenció de les persones implicades, així com assegurar els instruments o les proves del delicte. 4. Entenem per funció assistencial el conjunt d’actuacions que realitza la policia amb l’objectiu d’atendre i protegir la ciutadania. 5. La Subdirecció Operativa de la Policia està formada per la Comissaria General Territorial (CGTER), encarregada de vetllar per l’assoliment dels objectius generals de la PG – ME en els àmbits de la seguretat ciutadana i l’ordre públic i la seguretat viària, la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC), encarregada de la investigació de la delinqüència de grups organitzats, la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO), encarregada de la protecció de persones i els béns que requereixin una protecció específica, l’Àrea Tècnica de coordinació i Suport (ATCS), encarregada dels informes i estudis tècnics de caràcter operatiu, i la Sala Central de Comandament (SCC), enllaç operatiu i interlocutor corporatiu de coordinació interpolicial. Glossari Actes il·lícits Recursos materials Desemparament Requeriment Dispositius policials Seguretat ciutadana Dissuadir Servei públic de policia Inseguretat Tipologies delictives Mecanismes constitutius del fet delictiu Víctima Recursos humans Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres