Blogia
gurbana

PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA

PERSONAL
GARB/gmp
ANUNCI

La consellera delegada en matèria de recursos humans i gestió de personal, en data 14
de juliol de 2009, ha aprovat la convocatòria, per oposició lliure, per a la provisió de
15 places d’agent de la Guàrdia Urbana, d’acord amb les següents bases:


BASES QUE REGIRAN L’OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE 15
PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA


PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de la present convocatòria és la provisió, per oposició lliure, de 15 places
d’agent de la Guàrdia Urbana, classificades a l’escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2.


SEGONA.-REQUISITS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA
Per a prendre part en l’oposició les persones aspirants hauran de complir els següents
requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert 18 anys i no haver complert 36 anys d’edat.
c)Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o
graduada escolar, tècnic o tècnica corresponents a cicles formatius de grau mitjà,
tècnic o tècnica auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un
altre d’equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar
de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.


d) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a la base cinquena
de la present convocatòria.
e) Tenir una alçada mínima de 170 centímetres, per als homes, i de 160 centímetres ,
per a les dones.
f) No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir
extingida la responsabilitat penal, i cancel·lats els antecedents penals, o haver
demanat, si escau, la cancel·lació, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les
funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació,
sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document
oficial.
g) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les
disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local, així com la
resta de legislació vigent.
j) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A
k) Posseir la autorització BTP per a conduir vehicles prioritaris en serveis d’urgència.
l) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el
permís de conduir BTP, mentre es mantingui relació laboral amb la Guàrdia Urbana.
Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua carnet
per esgotament dels punts...).
m) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent, que és de 20€.Els requisits dels apartats de la a) a la i) han de complir-se dins del termini de
presentació de sol·licituds i han de mantenir-se durant tot el procés llevat del requisit
previst a l'apartat b).

El requisit de l’apartat j) ha de complir-se dins del termini de presentació de
documents per a ser nomenats funcionaris i funcionaries interins o en pràctiques. El
termini es farà públic en el moment de publicar la relació de persones proposades.

El requisit de l’apartat k ) ha de complir-se abans de la finalització del curs selectiu a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o dins del termini de presentació de
documents per a ser nomenats funcionaris o funcionaries en pràctiques.

TERCERA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I ADMISSIÓ.
Les instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu es dirigiran a l'Il·lm.
Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Tarragona i es presentaran, en hores
d'oficina, a l’OMAC (oficina municipal d’atenció ciutadana). Les instàncies també es
podran presentar en la forma determinada per l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Els exemplars de sol·licituds seran a disposició de les persones interessades a les
oficines de l’OMAC i també es podran obtenir en la pàgina web municipal “
http://www.tarragona.cat”.

El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de
l'anunci d'aquesta convocatòria al tauler d'edictes de la Corporació.

El termini per a presentar les instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés
selectiu comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí oficial de l’Estat, fins a 20 dies naturals a
partir de l’endemà de la darrera publicació.

A les instàncies els i les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i
cadascuna de les condicions exigides en la base anterior (referents sempre a la data
d'expiració del termini assenyalat per a la seva presentació) excepte posseir els
permisos de conduir vehicles de la classe A, que ha de complir-se dins del termini de
presentació de documents per a ser nomenats funcionaries o funcionaris interins o en
pràctiques. i l’autorització BTP per a conduir vehicles prioritaris en serveis
d’urgència, que caldrà tenir-lo abans de la finalització del curs selectiu a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya o dins del termini de presentació de documents per a
ser nomenats funcionaris o funcionàries en pràctiques, i que es comprometen, en cas
d'ésser proposats per al corresponent nomenament, a prestar jurament o promesa
d'acord amb el que estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

Les persones aspirants hauran d’abonar per a ser admeses en aquest procés selectiu
l’import de 20€, d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i
preus públics de l’Ajuntament, una vegada presentada la sol·licitud en l’OMAC.


El termini per a pagar la taxa serà fins a 2 dies hàbils a partir de la finalització del
termini per a presentar la sol·licitud per a prendre part en aquest procés selectiu.

Les persones que presentin la sol·licitud en la forma determinada per l'article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, hauran d’adjuntar a la instància fotocòpia del
justificant de transferència bancària al compte número: 0030-2560-27-0000114271,
de l’entitat: Banesto, de l’Ajuntament, conforme han ingressat l’import de 20€, on hi
constarà, a més del nom i cognoms de la persona que presenta la sol·licitud, el següent
text: “convocatòria 15 agents Guardia Urbana 2009”

En cap cas, el pagament a l’entitat bancària substituirà el tràmit de presentació de la
sol·licitud davant de l’Ajuntament de Tarragona en el termini i en la forma prevista en
aquesta convocatòria.

Serà motiu d’exclusió en no pagar la taxa, o el pagament incomplert, dins del termini
establert.

L’import de la taxa només podrà ser tornat a les persones que no fossin admeses al
procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.

A la instància s’acompanyarà justificants acreditatius d’estar en possessió de la
següent documentació, adjuntant fotocòpia confrontada:

- DNI (en cas de renovació i/o extraviar-se caldrà adjuntar una fotocòpia del
resguard i fotocòpia del passaport o del permís de conduir).
- Permís de conduir de les classes B.
- Certificat de nivell intermedi (B) de la Secretaria de Política Lingüística o un
d'equivalent, als efectes de l’exempció de la realització de la prova de
coneixements de llengua catalana establerta a la Base Cinquena, segona prova.
- Compromís d’aportar, en el termini establert en la Base Cinquena, apartat 1.3.
Proves Físiques. un certificat mèdic oficial, la data del qual no podrà ser anterior a
2 mesos del dia de la realització de les proves físiques, en el qual hi constarà que
reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar a terme les proves
especificades a la base cinquena d’aquestes bases. La no presentació d’aquest
certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.
- En el seu cas, certificat d’haver superat i obtingut el diploma del curs selectiu de
formació bàsica policial impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, o
d'un curs de la mateixa durada i del mateix contingut que l’impartit per l'Institut
de Seguretat Pública de Catalunya, i homologat, quant a continguts i durada per
aquest Institut.
- En el seu cas, certificat de l’Administració Pública on presti serveis, com agent de
l’escala bàsica o mosso d’esquadra, on hi consti la data de l’ultima revisió
psicotècnica i les pràctiques de perfeccionament en tir policíac, i que està
capacitat per a portar armes de foc. Queden exempts d’aportar aquest certificat
les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu de formació bàsica
policial en la convocatòria 2006-2007 o posterior.
- Les persones que presentin la sol·licitud en la forma determinada per l'article 38
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, hauran d’adjuntar a la instància
fotocòpia del justificant de transferència bancària

La presentació de la sol·licitud suposa el consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

ADMISSIÓ:
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcalde o la consellera
delegada en matèria de Recursos Humans i Gestió de Personal aprovaran la relació
provisional de persones aspirants admeses i excloses, i la relació provisional de
persones aspirants admeses i excloses provisionalment exemptes de fer la prova de
coneixements de llengua catalana, la qual s'exposarà al tauler d'edictes de la
corporació, a efectes de reclamacions. Mitjançant anunci al Diari Oficial de la
Generalitat s’indicarà la data d’exposició al públic de la relació provisional de
persones admeses i excloses i la relació provisional de persones aspirants admeses i
excloses provisionalment exemptes de fer la prova de coneixements de llengua
catalana, La data de publicació al DOGC d’aquest anunci determinarà el termini a
efectes de reclamacions.

En qualsevol cas, i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se’n, de possibilitar la seva
esmena dins del termini i en la forma escaient, les persones participants comprovaran
fefaentment, no només que no figuren a la llista d’excloses, sinó que, a més, els seus
noms figuren a la llista d’admeses.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies, comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci esmentat al DOGC, per a presentar possibles
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista
provisional de persones aspirants admeses i excloses, o per adjuntar la documentació
requerida per la convocatòria.

Les persones que no presentin la documentació especificada, i també les que no
compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses, quedaran anul·lades les
seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu, sens perjudici de les
responsabilitats en què hagin pogut incórrer.

Un cop transcorregut un termini no superior a quinze dies des de la finalització del
termini anterior, es faran públiques, pel mateix procediment, les llistes definitives de
les persones aspirants admeses i excloses i la relació de persones aspirants admeses
exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana, amb indicació de la
data, hora i lloc de realització de la primera de les proves de l’oposició.

Si en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a presentar
reclamacions no es dicta cap resolució les al·legacions presentades entendran
desestimades

D’acord amb el que disposa l’article 59.6.b) de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
amb la publicació dels anuncis esmentats al DOGC i l’exposició de les llistes al
tauler d'edictes de la corporació, es considerarà realitzada la notificació oportuna a les
persones interessades i s’indicaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o
recursos.


QUARTA.-TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà constituït pels següents membres:
President: El secretari general de la Corporació.
Vocals: Una o un tècnic proposat per la Direcció General de Seguretat
Ciutadana.


Una o un tècnic proposat per l’Escola de Policia de Catalunya.
El cap de la Guàrdia Urbana.
El cap de Seguretat Ciutadana i mobilitat
La cap de servei de Recursos Humans.
Una o un tècnic proposat per la Junta de Personal.


Secretària: La cap de gestió administrativa de personal, que actuarà per delegació
del secretari general.

L'alcalde o la consellera delegada en matèria de Recursos Humans i Gestió de
Personal aprovaran la composició del tribunal mitjançant resolució que s'exposarà al
tauler d'edictes de la Corporació. El tribunal quedarà integrat per les persones titulars
i suplents respectives, que simultàniament amb les titulars hauran de designar-se.
L'abstenció i recusació de les i els membres del tribunal s'ajustarà al que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència d'almenys la meitat dels
seus membres, titulars o suplents indistintament. Les decisions es prendran per
majoria de vots presents.
El tribunal pot disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de persones
assessores especialistes perquè col·laborin en l’execució de les proves.
Per a l’execució de proves que s’hagin de realitzar per persones assessores
especialistes caldrà només la presència d’un membre del tribunal, designat prèviament
per aquest, per assegurar-ne una realització correcta, i traslladar al tribunal els
resultats de les proves.

El tribunal té la facultat de convocar personalment les persones aspirants per tal
d’aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació
aportada per les persones aspirants, quan ho consideri convenient.

CINQUENA.-PROCÉS DE SELECCIÓ I QUALIFICACIONS.

El procés de selecció de les persones aspirants és el d’oposició lliure.
L’oposició constarà de les tres fases que a continuació es descriuen.

5.1 Primera fase. Proves selectives, obligatòries i eliminatòries.
5.1.1-PRIMERA PROVA. Exercici de coneixements culturals.
Consistirà en respondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes tipus test,
proposades pel tribunal, referides al temari que s’inclou a l’annex 1 d’aquestes bases,
en el termini màxim d’1 hora.La qualificació serà de 0 a 10 punts. Cada resposta correcta es valorarà amb 0’2 punts
i cada resposta incorrecta restarà 0’05 punts. Les persones que no assoleixin la
puntuació mínima de 5 punts quedaran eliminades del procés selectiu.

En l’anunci on es publiquin els resultats d’aquesta prova s’indicarà, a més, el termini
per a presentar el certificat mèdic oficial necessari per a realitzar la tercera prova
(proves físiques).

5.1.2.-SEGONA PROVA. Coneixements de llengua catalana

Consistirà en la realització d’exercicis de coneixements escrits i de comprensió de la
llengua catalana i en la realització d’una entrevista amb una persona experta que
permeti valorar-ne els coneixements orals. Queden exempts de realitzar-la els i les
aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds,
posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent o superior. També quedaran
exempts de realitzar-la els i les aspirants que hagin superat una prova de català del
mateix nivell o superior, en qualsevol altre procés selectiu convocat per l’Ajuntament
de Tarragona.
Aquesta prova es qualifica com a apte/a o no apte/a. Les persones que siguin
declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu

5.1.3.-TERCERA PROVA. Proves Físiques.

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de resistència a
la força estàtica de l’extremitat superior; la força estàtica màxima; la potència
aeròbica màxima i l’agilitat de les persones aspirants.

L’ordre de realització dels diferents exercicis d’aquesta bateria de proves físiques
vindrà determinat per l’organització dels aspirants en els grups que determini el
Tribunal. No obstant l’anterior, i per a tots els grups, la cursa de llançadora (course
navette) es realitzarà en darrera posició i deixant abans de la realització d’aquesta
prova un període, com a mínim, de 20 minuts des de la finalització de la prova
anterior.

Les persones convocades per a realitzar aquesta prova hauran d’haver presentat en
l’OMAC, en el termini establert en l’anunci dels resultats de la primera prova
(Exercici de coneixements culturals), un certificat mèdic oficial, la data del qual no
podrà ser anterior a 2 mesos del dia de la realització de les proves físiques, en el qual
hi constarà que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar a terme les
proves especificades en aquest apartat. La no presentació d’aquest certificat comporta
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba
esportiva.

Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, d’acord amb el barem, específic per a cada
sexe, establert en l’annex 2 La puntuació final de cada persona aspirant s'obtindrà
dividint entre cinc la suma total dels punts aconseguits en cadascun d'ells. Quedaran
eliminades de l'oposició les persones aspirants que no assoleixin un mínim de 1 punt


en cadascun dels exercicis i també qui no assoleixi una puntuació final mínima de 5
punts.

El Tribunal podrà determinar fer proves antidopatge en el transcurs de les proves
físiques, el fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el
Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional, o el fet de negar-se a sotmetre’s a
aquestes anàlisis seran motiu d’exclusió del procés selectiu.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada prova física suposarà en
l’exercici on s’incompleixin les normes la consideració de prova no superada i es
qualificarà amb 0 punts.

En les proves físiques en que hi ha més d’un intent, el resultat vàlid serà el millor de
tots.

No es podrà provar cap element o material abans de la realització d’una prova física.

Es recomana que l’examen de salut previ a les proves físiques del procés selectiu
inclogui una prova d’esforç, en la que la persona aspirant pugui valorar l’adaptació
cardio-respiratòria a l’exercici físic.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en educació física.

Les aspirants que per embaràs, degudament acreditat, no puguin realitzar les proves
físiques establertes a la convocatòria, podran realitzar la resta de proves d'aquesta. En
cas que les superin, la realització de la segona fase (curs selectiu a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya) quedarà condicionada a la superació, en la següent
convocatòria d'accés, si s'escau, de les proves físiques posposades, a no estar incloses
en cap de les causes d'exclusió mèdiques que s'indiquin en la següent convocatòria i a
que els correspongui, per la seva qualificació global obtinguda en la primera fase de
l'oposició, realitzar les següents fases. La realització de les proves físiques posposades
es podrà realitzar en el moment en que així es determini a la següent convocatòria.

Els exercicis físics consistiran en:

5.1.3.1 Flexió de braços
Descripció:
L’aspirant pujarà a un banc i s’haurà d’agafar a una barra metàl·lica col·locada
horitzontalment, amb els dits dirigits cap endavant i penjar-s’hi, amb els braços
flexionats de manera que la barba quedi per sobre la barra, sense tocar-la.
Valoració:
Es registra el temps total que l'aspirant ha romàs penjat amb la barba mantinguda per
damunt del nivell de la barra.
Es farà un únic intent.
Normes:
a) No es pot balancejar el cos, ni fer moviments d’impuls per mantenir la postura.
b) No es pot tocar la barra amb cap part del cos que no siguin les mans.
c) Les mans han de fer contacte directe amb la barra.

Indicacions:
Es notificarà verbalment a l’aspirant el temps d’execució cada 15 segons i es podrà
utilitzar magnèsia.


5.1.3.2 Cursa llançadora (course navette)
Descripció:
La persona aspirant s’ha de situar darrera una línia per començar una cursa fins a
arribar a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20 m) i esperar a sentir un
senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repeteix durant tot l’exercici.
La prova acaba quan no sigui capaç d’arribar a trepitjar la línia abans de sentir el
senyal sonor. S’ha de retirar pel seu carrer en direcció a la línia des d’on ha iniciat
l’exercici i lliurar la targeta al testador.
Valoració:
Es registra el temps que l’aspirant és capaç de mantenir el ritme imposat pel
magnetòfon en períodes de mig minut.
Es farà un sol intent.
Normes:
a) S’han de trepitjar les línies cada tram de 20 m.
b) S’ha de trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després d’aquest.
c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s’ha de pivotar.
5.1.3.3 Circuit d’agilitat
Descripció:
La persona aspirant inicia la prova assegut a terra amb les cames flexionades 90º, amb
contacte de mans i peus al terra, davant la línia de sortida. Al senyal del testador,
l’aspirant ha de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents:
a) Es fa una tombarella frontal sobre un matalasset.
b) S’ha de dirigir cap a la tanca d’atletisme i passar per sota.
c)Saltar per sobre del plint situat transversalment de 1 m. d’alçada
d) Passar per sota d’una tanca d’atletisme
e) Saltar una tanca d’atletisme. S’haurà de sobrepassar amb els dos peus en una fase
aèria prolongada
f) S’ha de recollir un sac de 15 kg (dones) o 20Kg (homes) (per les nanses o extrems),
que s’ha de posar sobre les espatlles (ben col·locat abans de continuar la cursa). Es
farà un recorregut d’anada i tornada de 20 m (sense tocar el con) fins a traspassar la
línia d’arribada i s’atura el cronòmetre.
Valoració:
Es faran dos intents no consecutius. S'enregistra el millor temps d’ambdós.
Normes:
a) No es pot trepitjar la línia de sortida abans de començar la prova (El seu
incompliment comportarà la consideració de prova no superada i es qualificarà amb
0 punt).
b) En el transcurs de l’exercici no es podrà tombar o desplaçar cap obstacle (El seu
incompliment comportarà la consideració de prova no superada i es qualificarà amb
0 punt).
c) La tombarella s’ha de fer sobre l’eix transversal del tronc.
d) El sac ha d’estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar la línia
marcada a terra.
e) L’alçada de les tanques serà de 80 cm , per a les dones, i de 90 cm per als homes.5.1.3.4 Salt horitzontal
Descripció:
a) La persona aspirant es col·locarà dreta, darrera d’una línia marcada a terra, sense
trepitjar-la.
b) Des de la posició inicial, haurà de fer un salt cap endavant amb els peus
lleugerament separats i paral·lels, a fi d’aconseguir la major distància possible
respecte a la línia marcada a terra.
c) En caure, haurà de mantenir els peus en el lloc on realitzi el primer contacte.
d) Es mesurarà la distància entre la línia i el suport del cos que estigui més a la vora.
Valoració:
Es realitzaran dos intents no consecutius, però només es registrarà la distància
aconseguida en el millor d’ambdós.
Normes:
a) No es podran realitzar passes prèvies al salt per prendre impuls.
b) L’impuls exigirà l’esforç simultani d’ambdues cames.
c) S'haurà d'abandonar la zona de caiguda de forma equilibrada.
5.1.3.5 Circuit natació
Descripció:
La prova es realitzarà en una piscina de 25 m. de llargada.
• Posició inicial
Dempeus, en un dels extrems de la piscina i entre dues banderes col·locades a aquest
efecte.
• Desenvolupament de la prova
Es comença la prova fent un salt per entrar a l'aigua en posició vertical (dempeus)
netament. Cal submergir-se totalment. No cal arribar a tocar el fons de la piscina amb
els peus (no s'ha de tocar la paret posterior ni impulsar-s'hi). S'ha de sortir a la
superfície (s'ha de veure el cap totalment), tornar a capbussar-se i passar per sota de la
primera surada, col·locada a 2 m de la paret, sense tocar- la, per continuar la prova.
Una vegada passada la primera surada, s'ha de sortir a la superfície de cara al sentit en
què s'ha de nedar. L'aspirant haurà de nedar fins a l’altre extrem en qualsevol estil.
CRONÒMETRE Es posa en funcionament quan es perd el contacte amb el terra a
l'inici de la prova i s'atura al primer contacte de qualsevol part del cos amb la paret o
la surada situada a l’altre extrem de la piscina.
Valoració:
Cada aspirant farà dos intents.
S'anotarà el temps invertit en el recorregut a més de totes les penalitzacions que es
cometin en l'execució correcta de la prova.
Es comptabilitzarà el millor dels dos intents realitzats.
Cada penalització equivaldrà a la resta d’ un segon.
La persona avaluadora podrà anul·lar la prova d'aquells persones aspirants que deixin
de fer alguna de les parts de què consta. Així mateix, el tribunal qualificador
interpretarà sota el seu criteri totes aquelles qüestions que no estiguin reflectides en
aquest text.


Important: És obligatori fer la prova amb casquet de bany. Es permet la utilització
d'ulleres de natació.5.1.4.-QUARTA PROVA. Proves psicotècniques.

Consistirà en la realització d’una bateria de test objectius, que compleixin els requisits
de validesa i fiabilitat, adequada al perfil requerit per a l’exercici de les funcions
policials.
Constaran d’una prova aptitudinal, per avaluar les capacitat intel·lectuals i els
processos de raonament de les persones aspirants, i en una prova de personalitat
orientada a avaluar els trets de la personalitat. A més es podrà fer una entrevista
personal, si el tribunal així ho decideix, per tal d’integrar tots els elements explorats
anteriorment.
Per realitzar aquesta prova, el tribunal comptarà amb l’assessorament de persones
tècniques de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, o del Servei d’Avaluació
Psicològica de la Direcció General de Policia de la Generalitat de Catalunya o altres
que designi el tribunal.
Aquesta prova es qualifica com a apte/a o no apte/a. Les persones que siguin
declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu

5.1.5.-CINQUENA PROVA. Proves Mèdiques.

Només les persones aspirants que hagin obtingut la millor puntuació en la primera i
tercera prova d’aquesta fase de l’oposició, en nombre no superior al de places a
cobrir, realitzaran les proves mèdiques. Si entre aquestes aspirants es produeix alguna
baixa, voluntària o per desqualificació, s’avisarà als i les aspirants que tinguin les
puntuacions immediatament inferiors per ordre de prelació.

L'ordre de puntuació quedarà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en
la primera prova i la tercera. Els possibles empats s'han de dirimir, en primer lloc,
segons la puntuació de la prova de coneixement culturals. Si persisteix l'empat, en
segon lloc, per la puntuació obtinguda en els exercicis físics, i, si es manté l'empat,
segons el criteri d'edat. En aquest darrer cas, la persona aspirant de més edat tindrà
preferència sobre la persona aspirant de menys edat.

Aquesta prova es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Les persones aspirants que
tinguin alguna de les causes d'exclusió establertes a les bases seran declarades no
aptes. Les persones que siguin declarades no aptes quedaran eliminades del procés
selectiu

La comprovació per determinar que la persona aspirant no està inclosa en cap de les
exclusions mèdiques indicades en aquestes bases, comportarà un reconeixement
mèdic. En aquest s'aplicaran les tècniques mèdiques d'ús convencional que es
considerin oportunes, una analítica d'orina i les exploracions o proves
complementàries que les o els metges, designats pel tribunal qualificador, creguin
oportunes. Cada una de les proves a realitzar es faran en una única crida en els dies i
hores que es determinin. Les persones aspirants hauran d'emplenar un qüestionari
relatiu al seu estat de salut que se'ls lliurarà el dia del reconeixement mèdic. El fet de
no emplenar el qüestionari, així com l'omissió intencionada i/o la falsedat de les dades
sol·licitades, comportarà l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés
selectiu.

Les exclusions mèdiques son les recollides en l’annex 3 d’aquestes Bases.


En aquesta revisió mèdica es verificarà, també, que la persona aspirant compleix els
requisits mínims d'alçada i d'índex de massa corporal:
a) seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l'alçada establert a
l’apartat e) de la base segona d’aquestes bases.
b) Seran excloses les persones que tinguin l'índex de massa corporal de Quetelet
inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que s'observi un desenvolupament muscular
important s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%. L'índex de massa corporal
s'estima mitjançant l'índex de Quetelet (pes en kg dividit per l'alçada al quadrat en
metres).

En el supòsit que la persona aspirant no compleixi aquests requisits en una primera
observació es realitzarà un segona observació per l'equip mèdic responsable per tal de
verificar l'alçada i l'índex de massa corporal. Així mateix es realitzarà una nova
observació quan el membre del Tribunal Qualificador present en el lloc on es realitzi
la prova ho determini.

5.2. Segona fase: Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Les persones aspirants que hagin obtingut millor puntuació en la primera fase de
l’oposició i hagin superat les proves mèdiques, en nombre no superior al de places a
cobrir, han de superar un curs selectiu de formació bàsica policial, que realitzaran en
la seva edició 2011-2012. En aquest curs s'avaluarà, de manera independent, tant
l'assoliment del nivell acadèmic com l'adquisició del perfil de competències i actituds
de servei necessaris determinats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
D'aquest curs, però, en quedaran exemptes els i les qui acreditin, mitjançant la
certificació corresponent, haver superat i obtingut el diploma d'un curs de la mateixa
durada i del mateix contingut impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya,

o homologat per aquest Institut.
Les persones aspirants que acreditin, mitjançant la certificació corresponent, haver
superat i obtingut el diploma d'un curs de la mateixa durada i del mateix contingut
impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i hagin acreditat que esta
capacitades per a portar armes de foc, seran nomenats funcionaris en pràctiques per
realitzar la tercera fase. Període de pràctiques.

Les persones aspirants, que hagin acreditat haver superat el curs de formació bàsica
policial i no hagin aportat el certificat conforme estat capacitades per a portar armes
de foc, hauran de superar una revisió psicotècnica, la qual serà valorada com a apta o
no apta, tal i com estableix el Reglament d’armament de les policies locals, aprovat
pel Decret 219/1996, de 12 de juny. Les persones declarades aptes seran proposades
per a ser nomenades funcionaris o funcionaries en pràctiques. Les persones que siguin
declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu.

Les persones aspirants que hagin de superar el curs selectiu en la seva edició 20112012,
seran nomenades funcionaries interines per Decret de l’alcalde, o de la


consellera delegada en matèria de Recursos Humans i Gestió de Personal i exerciran
les seves funcions en la unitat de mobilitat.

Si durant el curs de formació bàsica policial, entre les persones aspirants que hi
assisteixen, es produeix alguna baixa, voluntària, per desqualificació, o per no assolir
la qualificació d’apta es convocarà a als i les aspirants que hagin superat l’oposició i
que tinguin les puntuacions immediatament inferiors per ordre de prelació, segons les
baixes produïdes, per realitzar la prova mèdica Els i les que superin les proves
mèdiques efectuaran el curs en la següent edició.

Quedaran excloses del procés selectiu les persones aspirants que perdin,
definitivament, la condició d'alumne/a de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
d'acord amb el que estableix l'article 5.1.b), 5.1.c) i 5.1.d) del Reglament de règim
interior de l'Escola de Policia de Catalunya, aprovat pel Decret 292/1995, de 7 de
novembre. La direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya haurà
d'informar de la pèrdua de la condició d'alumne/a al tribunal qualificador, el qual
resoldrà l'exclusió de la persona aspirant.

Les aspirants embarassades poden sol·licitar l'ajornament de la realització del curs
selectiu a l'òrgan convocant fins a la propera convocatòria o, en el cas que en aquesta
convocatòria no s'haguessin complert setze setmanes des del naixement del seu fill o
filla, fins a la convocatòria següent.

La qualificació del curs selectiu serà d’apte/a o no apte/a.

La baixa voluntària, la desqualificació o la no superació de l’esmentat curs, de les
persones aspirants, comportarà automàticament el seu cessament com funcionaries o
funcionaris interins i quedaran eliminades del procés selectiu.

5.3 Tercera fase: Període de pràctiques
La realització d’un període de pràctiques al municipi de Tarragona és una prova
obligatòria i eliminatòria, per aquelles persones aspirants que hagin superat el curs
selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o acreditin haver-lo superat i
que estan capacitades per a portar armes de foc.
La qualificació del període de pràctiques és d’apte/a o no apte/a.
El període de pràctiques serà d’un mínim de 12 mesos de durada, dividit en períodes
avaluables de tres mesos.

Les persones aspirants hauran d'obtenir avaluacions positives en tots els períodes. En
el cas que els informes de les persones avaluadores siguin desfavorables, el tribunal
podrà proposar el cessament de la persona funcionaria en pràctiques, sense necessitat
d’esgotar el període de 12 mesos. No obstant això, el tribunal qualificador podrà
acordar per a una millor valoració que les persones aspirants amb avaluació negativa
en un període continuïn en la fase de pràctiques.
Quan el període amb avaluació negativa sigui l'últim, el Tribunal qualificador podrà
acordar per a una millor valoració que la persona aspirant realitzi un nou període de
pràctiques avaluable de tres mesos de durada i caràcter selectiu. Les persones
aspirants que obtinguin avaluacions negatives en dos períodes de pràctiques seran


declarades no aptes en fase de pràctiques i quedaran, en tot cas, automàticament
excloses del procés selectiu.
Durant aquest període de pràctiques, el tribunal qualificador ha de comptar amb
l’assessorament de, com a mínim, dos comandaments supervisors de la Guàrdia
Urbana, que han de presentar una proposta trimestral d’avaluació de les persones
aspirants, basada en el pes que s’assigna a cadascuna de les següents competències:

1. Professionalitat (20 %)
1.1. Aplica correctament els coneixements i els procediments.
1.2. Pren les decisions adequades.
1.3. Sap actuar amb la rapidesa necessària.
1.4. Busca solucions efectives als problemes considerant les regles, instruccions i
procediments.
1.5. Expressa idees clares, tant verbalment com en els escrits que redacta.
2. Superació en el treball (15 %)
2.1. Mostra interès per adquirir nous coneixements.
2.2. Mostra iniciativa en el desenvolupament de les tasques.
2.3. Mostra entusiasme, dedicació i confiança en aconseguir els resultats.
3. Relacions amb la comunitat (20 %)
3.1. És educat/ada, respectuós/sa i mostra bona imatge.
3.2. Es guanya el respecte de la ciutadania.
3.3. Mostra interès en identificar i resoldre les necessitats de la ciutadania.
3.4. És tolerant amb les persones que pensen diferent.
4. Adaptació a l’organització (10 %)
4.1. Integració en el cos de la Guàrdia Urbana.
4.2. Col·labora amb els companys i companyes.
4.3. És ben acceptat/ada pels altres.
4.4. Dóna bon ús al material i a les instal·lacions.
5. Disciplina (20 %)
5.1. Accepta i compleix les normes i les ordres directes.
5.2. Compleix satisfactòriament les tasques assignades a cada servei.
5.3. Mostra comportaments apropiats amb els/les companys/yes i comandaments.
5.4. Té cura de la seva imatge.
6. Trets de caire personal (15 %)
6.1. Mostra confiança en si mateix/a.
6.2. Mostra autonomia per efectuar determinades tasques.
6.3. Manté el control davant situacions noves, ambigües, sota pressió o canvis
d’instruccions.

6.4. Mostra flexibilitat per adaptar-se a l’opinió, a la voluntat o a l’actitud de les altres
persones.
En els casos de persones aspirants que no hagin pogut prestar la totalitat dels dotze
mesos de servei efectiu per trobar-se en situació d'incapacitat temporal o per haver
estat suspeses de funcions com a conseqüència del compliment d'una sanció o de
l'adopció d'una mesura cautelar en un procediment disciplinari, el Tribunal
qualificador acordarà la seva reincorporació al període de pràctiques i la realització
del temps que falti per arribar als dotze mesos, una vegada hagin obtingut l'alta
mèdica, hagin complert la sanció o s'hagi deixat sense efectes la mesura cautelar,
respectivament.
Les persones aspirants no aptes i, per tant, que no superin aquest període de
practiques, perdran tots els drets al seu nomenament com a funcionaris de carrera, per
resolució de l'Alcalde, o de la consellera delegada en matèria de Recursos Humans i
Gestió de Personal, a proposta del Tribunal qualificador, i comportarà automàticament
el seu cessament com funcionaries o funcionaris en pràctiques.

Les persones aspirants que superin el període de pràctiques seran proposades a
l'Alcaldia per a ser nomenades funcionaries de carrera.

SISENA.-INICI I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES

La data, hora i lloc de realització de la primera de les proves de l’oposició es
determinarà en la resolució de publicació de les llistes definitives de les persones
aspirants admeses i excloses i la relació de persones aspirants admeses exemptes de
fer la prova de coneixements de llengua catalana, prevista en la Base tercera

La convocatòria de la resta de proves es farà mitjançant anunci al tauler d’edictes
d’aquesta Corporació.

L’ordre d’actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin ferse
conjuntament s’establirà per sorteig, que es realitzarà en la reunió de constitució
del tribunal qualificador, i es farà públic en el tauler d’edicte de la corporació.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que
no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins i tot per raons de força
major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

El Tribunal Qualificador podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una
sola sessió, o en diferents sessions o dies, sense qualificar els exercicis; en aquest cas,
la correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els
anteriors quan aquests siguin eliminatoris.

El Tribunal Qualificador queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i per
prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés
selectiu.

En qualsevol moment o fase del procés selectiu i amb caràcter previ al nomenament
de funcionari/ària de carrera, les persones aspirants podran ser sotmeses a totes les
proves mèdiques i/o psicotècniques que siguin necessàries per tal de comprovar-ne
l'adequació al quadre d'exclusions mèdiques de la base cinquena. Si de les proves


practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsable pot
proposar, en funció de la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió de la
persona aspirant del procés selectiu, cas en el qual correspon a l'òrgan competent per
efectuar el nomenament d'adoptar la resolució procedent, que en cap cas no pot donar
dret a indemnització.

D'acord amb el que estableixen l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, les persones
aspirants, al llarg del procés selectiu, han de demostrar que estan degudament
capacitades en el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.

Les persones aspirants podran ser requerides en qualsevol moment pels membres del
tribunal per tal que acreditin la seva personalitat.

Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves i a l'acte de
comprovació de les causes d'exclusió mèdiques proveïdes del DNI, passaport o
permís de conduir; la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal en tot moment.
La manca de presentació d'aquesta documentació determinarà l'exclusió automàtica de
la persona aspirant del procés selectiu.
Si el tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix la
totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria podrà acordar, en qualsevol
moment del procés selectiu, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, la seva
exclusió i, en tot cas, es posaran en coneixement de les autoritats competents les
inexactituds o falsedats comprovades, a l'efecte pertinent.

En els casos en que s'hagin obert diligències prèvies o s'hagi incoat un procediment
penal contra una persona aspirant, el Tribunal qualificador podrà acordar, en funció de
la gravetat del fet imputat, la suspensió de la realització del curs selectiu o de les
pràctiques, o el seu ajornament si encara no s'haguessin iniciat, fins a conèixer-ne els
resultats de les diligències o del procediment penal.

Els errors materials, de fet i aritmètics del procés selectiu es poden esmenar en
qualsevol moment.

SETENA.-RELACIÓ DE PERSONES APROVADES I PROPOSTA DE
NOMENAMENTS

7.1 Nomenament de funcionaris i/o funcionàries interines i o en pràctiques.
Acabada i valorada la primera fase de la base cinquena, el tribunal qualificador
proposarà, als i les aspirants que hagin obtingut millor puntuació en la primera fase
de l’oposició i que hagin superat les proves mèdiques, en nombre no superior al de
places a cobrir, les següents propostes de nomenaments:
7.1.1 Per a les persones aspirants que hagin de superar el curs selectiu de formació
bàsica policial, proposarà que siguin nomenades funcionàries interines.
7.1.2 Per a les persones aspirants exemptes de realitzar el curs selectiu de formació
bàsica policial, i que hagin acreditat que estan capacitades per a portar armes de foc,
i per les que superin el curs de formació bàsica policial, proposarà que siguin
nomenades funcionàries en pràctiques.
7.2 Nomenament de funcionaris i/o funcionaries de carrera.

Acabat el procés selectiu, el tribunal qualificador publicarà els resultats al tauler
d’edictes de la corporació, ordenant els i les aspirants per ordre de puntuació
obtinguda, de major a menor, i efectuarà la proposta dels seus nomenaments com a
funcionaris i/o funcionaries de carrera.

VUITENA.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

8.1 Les persones aspirants seleccionades, i proposades per al corresponent
nomenament com a funcionaris i funcionaries interines, per a passar a la segona fase,
hauran de lliurar a l’Ajuntament, al Servei Recursos Humans, en el termini de 20 dies
naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la llista de persones
aprovades i proposades per a passar a la segona fase, i sense requeriment previ, els
següents documents:
a) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti estar en possessió de la
titulació, d’acord amb el que s’estableix en la base 2.c).

b) Fotocòpia compulsada del permís de conduir vehicles de la classe A, en vigor.

c) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

d) Declaració de no estar condemnat/ada per cap delicte ni estar separat/ada del
servei de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitat/ada per a
l'exercici de les funcions públiques.

e) El requisit de tenir els antecedents penals cancel·lats, recollit a la base 2. f),
s'acreditarà mitjançant la certificació corresponent del Registre Central de Penats i
Rebels.

8.2 Les persones aspirants seleccionades, i proposades per al corresponent
nomenament com a funcionaris i funcionàries en pràctiques, exemptes de realitzar el
curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya) hauran de lliurar a
l’Ajuntament, al Servei Recursos Humans, en el termini de 20 dies naturals
comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la llista de persones
aprovades i proposades per a ser nomenades funcionàries en pràctiques, i sense
requeriment previ, els següents documents:
a) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti estar en possessió de la
titulació, d’acord amb el que s’estableix en la base 2.c).

b) Fotocòpia compulsada del permís de conduir vehicles de la classe A, i el BTP ,en
vigor.

c) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

d) Declaració de no estar condemnat/ada per cap delicte ni estar separat/ada del
servei de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitat/da per a
l'exercici de les funcions públiques.

e) El requisit de tenir els antecedents penals cancel·lats, recollit a la base 2. f),
s'acreditarà mitjançant la certificació corresponent del Registre Central de Penats i
Rebels.

f) En el seu cas, certificat de serveis prestats a l’Administració Pública, on hi
constarà el grau personal consolidat i el temps de serveis reconeguts, amb
indicació del grup o subgrup corresponent.

8.3 Les persones que hagin de ser nomenades funcionàries de carrera hauran de ser
proposades pel tribunal qualificador conforme han superat tot el procés selectiu, i
hauran d’haver presentat la documentació assenyalada en els apartats anteriors.

NOVENA.- RESOLUCIÓ DE L’OPOSICIÓ
L’oposició es resoldrà per l’alcalde, o per la consellera delegada en matèria de
Recursos Humans i Gestió de Personal, a la vista de la proposta formulada pel
tribunal.
L’Alcalde o la consellera delegada en matèria de Recursos Humans i Gestió de
Personal hauran de nomenar funcionaries i funcionaris de carrera les persones
aspirants proposades en el termini d’un mes a partir de la data de publicació de la
relació de persones aprovades.
Els nomenaments esmentats es publicaran al Butlletí Oficial de la Província.
Un cop publicats els nomenaments de funcionaris i funcionàries es disposarà d’un
termini d’un mes per al jurament o promesa i presa de possessió, que s’efectuarà
davant el Secretari General de la Corporació. La manca de presa de possessió, llevat
de casos de força major, que seran degudament comprovats i considerats, comportarà
la pèrdua de tots els drets.

DESENA.-INCIDÈNCIES
El tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris per al bon ordre de l’ oposició i, en tot el que no està previst en
aquestes Bases, s'aplicarà el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies
locals i supletòriament, per aquest ordre, el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat, i el de l'Estat.

ONZENA.- IMPUGNACIONS
La convocatòria i aquestes Bases podran ser impugnades per les persones
interessades, potestativament, mitjançant recurs de reposició davant l’Alcalde en el
termini d’un mes a partir de la data següent a l'anunci de la convocatòria publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o, directament, mitjançant recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Tarragona,

o davant els jutjats contenciosos administratius en la circumscripció dels quals tingui
el domicili la persona interessada, a la seva elecció, en el termini de dos mesos
comptats també des del dia següent al de la seva publicació al DOGC, tot això de
conformitat amb l'establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei
Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i sense perjudici que es pugui exercir qualsevol
altre recurs que s’estimi procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la
citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.


Tarragona, 15 de juliol de 2009
LA SECRETÀRIA GENERAL P.D.


Gemma Aranzazu Ros Brun


ANNEX 1

1.-L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC).

1.1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica de l’EAC.
1.2. Contingut i estructura de l’EAC.
1.3. Els dret i deures i els principis rectors
1.4. Les competències de la Generalitat.
1.5. La reforma de l’EAC.
2.- Les institucions polítiques de Catalunya.

2.1. La Generalitat com a sistema institucional d’autogovern de Catalunya.
2.2. El Parlament de Catalunya.
2.3. El president o presidenta de la Generalitat i el Govern.
2.4. Les institucions de rellevància estatutària.
3.- El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

3.1. Les funcions del Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació.
3.2. Òrgans generals del Departament d’Interior Relacions Institucionals
Participació.
3.3. L’àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat.
3.4. La Direcció General de la Policia..
4.- L’ordenament jurídic de l’Estat.

4.1. L’ordenament jurídic.
4.2. La Constitució espanyola.
4.3. La llei.
4.4. Les normes amb rang de llei.
4.5. El reglament.
4.6. Els tractats internacionals.
5.- Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.

5.1. Les declaracions de drets humans.
5.2. Els drets constitucionals.
5.3. La titularitat dels drets constitucionals.
5.4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
5.5. Els deures constitucionals.
5.6. Les garanties normatives.
5.7. Les garanties institucionals: la/el Defensor/ra del Poble.
5.8. Les garanties jurisdiccionals.
5.9. La suspensió dels drets constitucionals.
6.- Les institucions polítiques de l’Estat.

6.1. Les Corts Generals.
6.2. El Govern.
6.3. La Corona.
6.4. Altres institucions de l’Estat.
7.- Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.

7.1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.

7.2. El Consell General del Poder Judicial.
7.3. El Ministeri Fiscal.
7.4. El Tribunal Constitucional.
8.- L’organització territorial de l’Estat.

8.1. Els models d’organització territorial.
8.2. L’Estat autonòmic a la Constitució de 1978.
8.3. Les comunitats autònomes.
8.4. Els municipis.
8.5. Les províncies.
8.6. Les comarques.
9.- El municipi.

9.1 L’Organització i Competències municipals.
9.2 Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats locals.
9.3. Òrgans de govern i òrgans consultius.
9.4 La/el Síndic de Greuges Local
10.- La Unió Europea.

10.1. Origen històric de la Unió Europea.
10.2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
10.3. Institucions comunitàries.
11.- Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat.

11.1. Les competències en matèria de seguretat ciutadana (Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la policia de la Generalitat-mossos/es d’esquadra).
11.2. Les competències en matèria d’emergència i protecció civil.
11.3 Òrgans de coordinació en matèria de seguretat
12.- La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.

12.1. El concepte de coordinació policial.
12.2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i Autonòmiques.
12.3. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
13.- La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policies locals.

13.1. Estructura i funcions del cos de mossos/es d’esquadra.
13.2 La policia local de Catalunya.
13.3. La policia de Catalunya: la policia del futur.
14.- La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.

14.1. La funció policial.
14.2. Les comissaries generals i la Comisaría General Territorial (CGTER).
14.3. L’àrea bàsica policial (ABP).
14.4. La regió policial (RP).
14.5. Altres serveis de la CGTER: la divisió de recursos operatius (DRO).
15.- La funció policial en la investigació de delictes.

15.1. El concepte d’investigació.
15.2. El marc legal de la investigació.
15.3. Funcions de les unitats d’investigació.

15.4. Tècniques i mitjans d’investigació criminal.
15.5. Tipologia delictiva.
15.6. La formació en l’àmbit de la investigació criminal.
16.- La funció policial en seguretat viària i trànsit.

16.1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial aprovat pel Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març. 16.2. El Reglament general de circulació.
16.3. El Reglament general de conductors.
16.4. El Reglament general de vehicles.
16.5. El Reglament del procediment sancionador.
17.- Codi deontològic policial.

17.1. La deontologia policial.
17.2. El codi europeu d’ètica policial.
17.3. El marc deontològic dels principis bàsics d’actuació.
17.4. La policia en una societat multiètnica i la Carta de Rotterdam.
18.- El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.

18.1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
18.2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat.
18.3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat.
18.4. La policia de la Generalitat-mossos/ses d’esquadra.
18.5. La policia local. La Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya.
18.6 Reglament 233/2002 d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
19.- La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords
internacionals.

19.1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
19.2. Els acords internacionals en matèria de seguretat: el sistema d’informació
Schengen.
20.-La ciutat de Tarragona.

20.1. Les seves activitats econòmiques.
20.2. Evolució de la població.
20.3. La distribució de l’espai urbà: zones residencials, àrees industrials i comercials.
La xarxa viària: accessos, vies urbanes, zones peatonals.
21.- Moviments associatius de Tarragona.

21.1. Activitats culturals, lúdiques i esportives. Festes i tradicions. Projecció
turística.
21.2. Serveis socials i comunitaris. La xarxa de serveis socials d’atenció primària.
Els serveis especialitzats. Institucions que els presten i infraestructura existent.

ANNEX 2: BAREM PROVES FÍSIQUES

BAREM D'APTITUD FÍSICA HOMES

Punts Cursa de
llançadora
Flexió de
braços
Circuit
d'agilitat
Salt
horitzontal
Natació Punts
10,0 12,0 50,0 18,6 2,2 -20,0 10,0
9,0 11,0 45,0 18,8 2,1 20,00-22,00 9,0
8,0 10,0 40,0 19,4 2,1 22,01-24,00 8,0
7,0 9,0 35,0 19,8 2,0 24,01-26,00 7,0
6,0 8,5 30,0 20,0 2,0 26,01-28,00 6,0
5,0 8,0 27,0 20,4 1,9 28,01-30,00 5,0
4,0 7,5 24,0 20,8 1,9 30,01-31,00 4,0
3,0 7,0 21,0 21,2 1,8 31,01-32,00 3,0
2,0 6,5 18,0 21,6 1,8 32,01-33,00 2,0
1,0 6,0 15,0 22,0 1,7 33,01-34,00 1,0
0,0 5,5 12,0 22,2 1,7 35,0 0,0

BAREM D'APTITUD FÍSICA DONES


Punts Cursa de
llançadora
Flexió de
braços
Circuit
d'agilitat
Salt
horitzontal
Natació Punts
10,0 10,0 40,0 22,6 1,9 -24,0 10,0
9,0 9,0 35,0 23,0 1,8 24,00-26,00 9,0
8,0 8,0 32,0 23,4 1,8 26,01-28,00 8,0
7,0 7,5 29,0 23,8 1,7 28,01-30,00 7,0
6,0 7,0 26,0 24,2 1,7 30,01-32,00 6,0
5,0 6,5 23,0 24,6 1,6 32,01-34,00 5,0
4,0 6,0 20,0 25,0 1,6 34,01-35,00 4,0
3,0 5,5 17,0 25,4 1,5 35,01-36,00 3,0
2,0 5,0 14,0 25,8 1,5 36,01-37,00 2,0
1,0 4,5 11,0 26,2 1,4 37,01-38,00 1,0
0,0 4,0 8,0 26,6 1,4 39,0 0,0


ANNEX 3: CAUSES D’EXCLUSIÓ MÈDICA
I. Antropometria
1. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa
a les dones.
2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i
als 3 litres en les dones.
II. Malalties, lesions i defectes físics
1. Aparell circulatori
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions,
independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
2. Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció
respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima,
pulmó, pleures o tòrax.
3. Aparell genitourinari
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.
4. Aparell digestiu
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el
pàncreas exocrí i les glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o reincidents.

5. Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la
funció policial.
6. Aparell locomotor
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure
moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les
extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti
l’exercici de les funcions policials.
7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti
un adequat comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicotròpiques.
7.4 Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals o
medicaments considerats d’abús que a judici del tribunal no s’utilitzin amb finalitats
terapèutiques.
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns del son.
8. Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.
9. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi.
10. Òrgans dels sentits
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del
funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual llunyana monocular sense correcció inferior a 4/10 (0,4).
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies. Es mesuraran pel test d’Ishihara i, en cas necessari i a criteri
dels metges designats pel tribunal qualificador, se’ls aplicarà el test de Farnsworth-
Munsell.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels/de les facultatius/ves
que realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de
4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
10.13 Quequesa manifesta.
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin
comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin
comprometre la funció policial.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció
policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb l’uniforme reglamentari.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin
l’exercici de la funció policial.
12. Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/va
pugui comprometre la funció policial.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres