Blogia
gurbana

Les competències de la Generalitat

Les competències de la Generalitat

en matèria de seguretat


Tema C.1.
Les competències de la Generalitat
en matèria de seguretat

1. Les competències en matèria de seguretat ciutadana
(Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra)
1.1. Regulació
1.2. Àmbit territorial d’actuació
1.3. Definició de les competències
2. Les competències en matèria d’emergència i protecció civil
3. Òrgans de coordinació en matèria de seguretat
3.1. Coordinació entre la Generalitat i el Govern de l’Estat
3.2. Coordinació entre la Generalitat, el Govern de l’Estat i els ajuntaments
3.3. Coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments
Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


Les competències de la Generalitat

en matèria de seguretat


Tema C.1.
Les competències de la Generalitat
en matèria de seguretat

S’entén per seguretat pública l’activitat dels poders públics adreçada a la protecció de persones i béns
davant de possibles agressions, i comprèn tant mesures de prevenció com de disminució i reparació dels
danys.

El Tribunal Constitucional ha definit la seguretat pública com aquella activitat dirigida a la protecció de
persones i béns i al manteniment de la tranquil·litat i l’ordre ciutadà, que són finalitats inseparables i
mútuament condicionades.

1. Les competències en matèria de seguretat ciutadana
(la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra)
Tal i com es fa avinent al preàmbul de la Llei 10/1994, “La Policia de la Generalitat fou creada per la Llei
19/1983, del 14 de juliol. Es tractava aleshores de la refosa d'una policia que adoptava com a nucli inicial el
Cos de Mossos d'Esquadra, denominació històrica que es conserva. D'aquesta manera s'establia el vincle
de continuïtat de l'actual Policia de la Generalitat amb un cos que data de finals del segle XVII i que fou la
primera força de policia professional a Catalunya i pionera a tot l’Estat.

D'altra banda, cal tenir presents, com a precedent històric immediat en l'àmbit de la policia, les
competències de la Generalitat republicana, de conformitat amb l'article 8 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya del 1932, segons les quals l'Estat només es reservava la seguretat pública de caràcter extra i
supracomunitari, i deixava al Govern català totes les funcions de policia i ordre interiors. Això va ser un
factor decisiu en la defensa de la legalitat democràtica de les institucions d'autogovern, el juliol de 1936.

Aquesta és la raó per la qual es pot entendre el fet de la refundació com el naixement d'una policia catalana,
en el sentit modern del terme, i, a més, com un pas decisiu en el procés de reconstrucció de la identitat
nacional de Catalunya.

Deu anys després, recuperat novament el Cos amb una acceptació social notable, al costat de les altres
institucions catalanes reinstaurades, és el moment de potenciar-lo com una policia arrelada a la cultura i al
poble del qual neix, al qual pertany i al qual serveix.

D'altra banda, l'Administració pública catalana disposa, a més del Cos de Mossos d'Esquadra, d'altres
cossos de policia, dependents de les corporacions locals, amb una llarga tradició de servei a la ciutadania i
d'identificació amb aquesta.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


Les competències de la Generalitat

en matèria de seguretat


Aquest objectiu comporta un salt qualitatiu pel que es refereix a l'organització i les actuacions, i
conseqüentment la professionalitat, dels seus membres, i a llur actitud dins la societat. Aquestes necessitats
requereixen urgentment la configuració d'un marc jurídic que en reguli adequadament el desenvolupament i
el funcionament.

Precisament, la Policia de la Generalitat es troba encara en ple procés d'expansió i desplegament. Per tant,
el perfeccionament que aquesta Llei ha de suposar no pot ésser considerat com el pas últim i definitiu.

D'acord amb la disposició final segona de la dita Llei, s'han d'aplicar directament a la Policia de la
Generalitat els principis bàsics d'actuació i les disposicions estatutàries comunes que estableixen els articles
5, 6, 7 i 8 de la Llei esmentada.

La policia no està per damunt de la Llei, i per tant ha d'adequar la seva conducta a l'ordenament jurídic, amb
subjecció als principis de jerarquia i subordinació dins el Cos. És també un col·laborador indispensable de
l'Administració de justícia, la qual ha d'auxiliar, en el sentit més ampli, dins les seves possibilitats. Per altra
part, el respecte que la policia deu a la societat, a què pertany i d'on prové el seu mandat, l'obliga a utilitzar
els recursos coactius solament en situacions extremes i amb una aplicació escrupolosa dels principis
d'oportunitat, proporcionalitat i congruència.

D'aquesta manera, especialment en el tracte de detinguts, la policia ha d'observar les prescripcions de la
Llei d'una manera estricta. Per altra banda, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra s'han de comportar
amb una professionalitat exquisida, amb les limitacions i els sacrificis que calguin en bé del servei que
presten.

El Cos de Mossos d'Esquadra, com qualsevol altre cos de policia, té com a missió i divisa principal la
protecció, d'acord amb l'ordenament jurídic, de la llibertat i la seguretat de la ciutadania. És per això que les
seves funcions comprenen des de la protecció de persones i béns fins al manteniment de l'ordre públic.

El Cos de Mossos d'Esquadra es defineix com un servei de la Generalitat, per a coadjuvar al compliment
dels seus fins i al compliment de les seves disposicions. I, a la vegada, com un servei per a la comunitat i,
per tant, amb un mandat explícit de coadjuvar al benestar social, en cooperació amb els altres agents
socials, en els àmbits preventiu, assistencial i de rehabilitació.

El Cos de Mossos d'Esquadra ha d'actuar, en funcions de policia judicial, en els termes establerts pels
articles 126 de la Constitució, 13.5 de l'Estatut d'autonomia i 443 i següents de la Llei orgànica del poder
judicial. L'auxili a jutges, tribunals i fiscals en la investigació dels delictes i en el descobriment i la detenció
dels delinqüents, ja sigui a requeriment d'altri o per iniciativa pròpia, constitueix una activitat essencial,
prioritària i permanent de tota policia. Per aquesta raó, el Cos de Mossos d'Esquadra preveu crear unitats
especials de policia judicial, i formar els funcionaris corresponents, per a adscriure-les als esmentats òrgans
jurisdiccionals i al ministeri fiscal.

El caràcter finalista de les funcions de seguretat, el fet que els últims destinataris de l'activitat policial siguin
els ciutadans, obliga la Policia de la Generalitat a operar, amb tots els altres cossos, segons els principis de
cooperació, coordinació i col·laboració mútua. Coordinació, que, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal
Constitucional, no vol dir menyscabament o sostracció de les competències de les entitats coordinades, sinó
informació recíproca i homogeneïtzació dels mitjans i els sistemes per facilitar l'acció conjunta.

Respecte d'això, la Policia de la Generalitat ha d'operar en dos àmbits. Per una banda, en relació amb les
forces i els cossos de seguretat de l'Estat, la coordinació s'ha de produir mitjançant la Junta de Seguretat de
Catalunya, que és un òrgan que té com a missió de coordinar l'actuació de la Policia de la Generalitat i de
les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per altra banda, d'acord amb la Llei 16/1991, del 10 de juliol,
de les policies locals, la coordinació amb aquestes es porta a terme mitjançant les juntes locals de
seguretat. Això, sens perjudici de les facultats de la Generalitat, i especialment de la Comissió de
Coordinació de les Policies Locals, en matèria de coordinació de policies locals.

En aquest sentit, aquesta Llei s'inscriu en el marc de l'ordenació de la seguretat pública depenent de les
administracions catalanes i referma la voluntat de cooperació i col·laboració entre la Generalitat i les
corporacions locals, en l'àmbit de llurs competències respectives en matèria de seguretat, als fins d'aquesta
Llei.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


Les competències de la Generalitat

en matèria de seguretat


Així, la Llei present, que perfecciona el procés de creació i de desenvolupament institucional i funcional de la
Policia de la Generalitat, pretén explícitament contribuir al procés d'integració de tots els serveis en un
sistema de seguretat pública per a Catalunya.

Per desenvolupar correctament la Policia de la Generalitat i facilitar-li un procés de creixement d'acord amb
les finalitats exposades i les funcions que té encomanades, és necessari dotar-la d'una estructura suficient
que li permeti d'establir un escalafó en el comandament capaç d'absorbir el seu propi creixement. Per això
s'amplien les escales i categories existents fins ara, d'acord amb la disposició addicional vint-i-quatrena de
la Llei 20/1990, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1991, i
s'assenten les bases d'una carrera administrativa homologable amb les dels altres cossos de policia,
estatals i locals.

En aquest sentit, la Llei defineix les funcions de les diferents escales i, a més, incorpora la possibilitat de
crear llocs de treball per a facultatius i tècnics de les escales A i B, en la mesura que siguin necessaris per a
donar cobertura i suport a la funció policial.

Així mateix, regula les condicions d'accés i promoció i estableix com a requisit general la superació dels
cursos de formació corresponents, impartits per l'Escola de Policia de Catalunya, a la qual encarrega també
l'organització de cursos de perfeccionament i d'especialització, d'acord amb la Llei 27/1985, del 27 de
desembre, de creació de l'Escola.

En termes de personal, el Cos de Mossos d'Esquadra és una plantilla de funcionaris que ocupen les places
de les diferents escales i categories que figuren en la relació de llocs de treball, amb especificació de la
denominació, el nivell, les característiques, els continguts funcionals, les necessitats formatives, els
complements assignats, la forma de provisió i les altres circumstàncies pertinents.

A part de les condicions de mobilitat ordinàries que poden afectar el funcionariat de la Generalitat, la Llei
facilita l'ingrés al Cos de Mossos d'Esquadra, amb els requisits establerts, des dels cossos de policia local.
Així mateix, obre la possibilitat d'incorporar-hi o adscriure-hi funcionaris d'altres cossos i forces de seguretat.

La Llei estableix el règim estatutari dels membres de la Policia de la Generalitat i en defineix els drets i els
deures, que són els generals dels funcionaris de la Generalitat, amb les especificitats pròpies de llur funció,
entre les quals figuren les sindicals. A aquest respecte, es crea el Consell de la Policia, amb representació
paritària de l'Administració de la Generalitat i dels membres de la Policia de la Generalitat. També es
regulen la segona activitat, la concessió de distincions i recompenses i el règim disciplinari, que es vincula
directament amb els principis d'actuació.

En resum, aquesta Llei, pel que fa al règim funcionarial, tan sols pretén regular allò en què, per l'especificitat
del cos de policia a què va dirigit, ha de diferenciar-se del règim general dels funcionaris de la Generalitat, el
qual s'aplica supletòriament en la resta d'aspectes no regulats per aquesta Llei”.

1.1. Regulació
La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) està
estructurada en tres títols, que són: títol primer (disposicions generals, principis d’actuació i funcions), títol
segon (de l’organització i l’estructura) i títol tercer (del règim estatutari). En el títol primer hi ha les funcions
que el cos de Mossos d’Esquadra exerceix, com a policia ordinària i integral. Aquestes funcions són:

Policia de seguretat ciutadana

a) Protegir les persones i els béns.
b) Mantenir l’ordre públic.
c) Vigilar i protegir persones, òrgans, edificis, establiments i dependències de la Generalitat, i garantir
el funcionament normal de les instal·lacions i la seguretat dels usuaris dels serveis.
d) Vigilar els espais públics.
e) Protegir les manifestacions i mantenir l’ordre en grans concentracions humanes.
f) Prestar auxili en casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, i participar en l’execució dels plans
de protecció civil en la forma que sigui determinada per les lleis.
g) Prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament, si hi és requerit.


Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


Les competències de la Generalitat

en matèria de seguretat


h) Complir, dins les competències de la Generalitat, les funcions de protecció de la seguretat
ciutadana atribuïdes a les forces i els cossos de seguretat per la Llei orgànica 1/1992.
i) Prevenir actes delictius.
j) La resta de funcions que li atribueix la legislació vigent.


Policia administrativa

a) Vetllar pel compliment de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i de les disposicions i
ordres singulars dictades pels altres òrgans de la Generalitat.
b) Inspeccionar les activitats sotmeses a l’ordenació o la disciplina de la Generalitat i denunciar-ne
tota activitat il·lícita.
c) Emprar coacció amb vista a l’execució forçosa dels actes o disposicions dels òrgans de la
Generalitat.
d) Vetllar pel compliment de les lleis i les altres disposicions de l’Estat aplicables a Catalunya i
garantir el funcionament dels serveis públics essencials.
e) Vetllar pel compliment de la normativa sobre el medi ambient, els recursos hidràulics i la riquesa
cinegètica, piscícola, forestal i de qualsevol altra mena relacionada amb la conservació de la natura.
f) Vetllar pel compliment de la normativa sobre el patrimoni cultural català, pel que fa a la salvaguarda
i la protecció d’aquest i per evitar-ne l’espoli i la destrucció.
g) Col·laborar amb les policies locals i amb les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en la
recollida, el tractament i la comunicació recíproca d’informació d’interès policial.
h) Vigilar, inspeccionar i controlar les empreses de seguretat privada, llurs serveis i actuacions i els
mitjans i el personal a llur càrrec, en els termes establerts per la legislació vigent.


A més, el cos de Mossos d’Esquadra ha de desenvolupar les funcions de policia judicial que li corresponen
d’acord amb l’EAC i que són les funcions previstes als articles 12 tercer, 13, 14 i 15 de la Llei 10/1994.
També té funcions d’intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, si escau i, d’altra banda, ha
de cooperar i col·laborar amb les entitats locals.

1.2. Àmbit territorial d’actuació
Per a la implantació de la PG-ME, la unitat territorial bàsica és l’àrea bàsica policial (ABP), que és aquell
territori definit per criteris operatius policials (població, vies de comunicació, planta judicial, índex de delictes,
conflictivitat social, etc.), i que té la seva seu en una comissaria, des de la qual es donen els serveis policials
bàsics en seguretat ciutadana i investigació.

Aquests serveis policials bàsics consisteixen a garantir la seguretat ciutadana i el manteniment de l’ordre
públic mitjançant el patrullatge, operacions planificades, la recepció de les denúncies i la instrucció dels
atestats policials que se’n derivin i de l’auxili a les autoritats judicials, entre d’altres.

Una ABP pot abastar part d’una comarca, una comarca sencera o un conjunt de comarques, però, en cap
cas es composa de parts de diferents comarques. Dins de l’àmbit de la mateixa ABP, hi pot haver d’altres
comissaries subordinades que són de diferents tipus en funció dels serveis que prestin. En l’àmbit
metropolità, les ABP són coincidents amb la divisió municipal.

La regió policial (RP) es defineix com l’àmbit territorial format per un conjunt d’ABP, sobre les quals ha
d’exercir funcions de coordinació jeràrquica, suport en recursos operatius, logístics i especialitats i
planificació d’àmbit superior a l’ABP.

1.3. Definició de les competències
1.3.1. La competència en matèria de seguretat pública
L’article 149.1.29 de la CE diu que l’Estat té competència exclusiva sobre la seguretat pública, sens perjudici
que les comunitats autònomes puguin crear policies en la forma que els respectius estatuts estableixin dins
el marc del que disposi una llei orgànica.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


Les competències de la Generalitat

en matèria de seguretat


L’article 104 de la CE parla, en canvi, de seguretat ciutadana en establir que les forces i cossos de seguretat
tenen per missió protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la seguretat ciutadana.

La matèria seguretat pública i el concepte que s’hi atribueix han anat evolucionant, atenent les sentències
del Tribunal Constitucional, des de l’any 1982, donat que llavors s’entenia que era una competència
exclusiva estatal i avui s’entén que no hi ha exclusivitat per a cap administració. Es tracta aleshores de
competències compartides i es produeix, doncs, una lectura diferent de la lletra de l’article 149.1.29 de la
CE. Dins de la matèria seguretat pública, es troben incloses les submatèries següents:

Seguretat ciutadana

Dins de la seguretat ciutadana les organitzacions i els mitjans instrumentals, especialment les forces
i cossos de seguretat, tenen una situació predominant (article 104 CE).

Seguretat privada

És una activitat que té per objecte regular la prestació, per persones, físiques o jurídiques privades,
de serveis de vigilància i seguretat de persones o de béns.

Protecció civil

És un servei públic que fa accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient
davant de situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques. En aquest àmbit
queda inclòs el salvament marítim.

Trànsit i seguretat viària

S’han transferit a la Generalitat les facultats d’execució de la legislació de l’Estat en matèria de
trànsit, circulació de vehicles I seguretat viària, llevat del que fa referència a permisos i llicencies per
conduir, examen per a l’obtenció del permís de conduir i matriculació i expedició de permisos o
llicencies de circulació.

Atès tot l’exposat, arribem a la conclusió que, en matèria de seguretat pública, no hi ha competència
exclusiva, sinó compartida, i les competències de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en relació
amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil són bàsicament idèntiques però en àmbits d’actuació
territorial diferent.

2. Les competències en matèria d’emergència i protecció civil
Les finalitats bàsiques de protecció civil són:
a) Previsió: analitzar el risc, les causes i els efectes.
b) Prevenció: conjunt d’accions encaminades a disminuir el risc.
c) Planificació: la resposta davant situacions de greu risc.
d) Intervenció: accions encaminades a anul·lar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes.
e) Rehabilitació: accions encaminades a reparar i retornar a la normalitat.
f) Informació i formació: donar a conèixer a la població com actuar en cas d’accident.

Pel que fa a la planificació, els grups d’ordre tenen com a objecte garantir la seguretat ciutadana en les
zones de risc o calamitat, així com regular el trànsit i col·laborar en la identificació de les víctimes. Així
doncs, les seves funcions són bàsicament garantir la seguretat ciutadana en la zona de risc o calamitat i
garantir que els grups que hi intervinguin puguin actuar sense cap impediment, coordinant les seves
actuacions.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


Les competències de la Generalitat

en matèria de seguretat


3. Òrgans de coordinació en matèria de seguretat
Des d’una vessant competencial i, un cop establert que en matèria de seguretat pública es donen
competències compartides, cal tenir en compte els criteris que ha establert el Tribunal Constitucional per
delimitar-les.

En aquest sentit, el primer que s’ha de posar de manifest és el fet que en matèria de seguretat pública no es
dóna la distinció entre competències normatives estatals i d’execució autonòmiques. La distribució de
competències es produeix, tal i com es desprèn de la jurisprudència constitucional, d’acord amb el criteri de
l’interès en joc.

En matèria de seguretat pública tenen competència l’Estat, les comunitats autònomes, l’estatut d’autonomia
de les quals ho preveu i han exercit aquesta previsió, i les entitats locals; no es produeix una unificació de
totes les competències en una sola entitat. A més no es dóna exclusivitat a favor de cap administració i això
implica que cal actuar d’acord amb els principis de cooperació, col·laboració i informació recíproca. Cal fer,
doncs, una breu referència a algun dels òrgans de coordinació:

3.1. Coordinació entre la Generalitat i el Govern de l’Estat
Consell de Política de Seguretat

La seva finalitat és coordinar les polítiques de seguretat.

Junta de Seguretat de Catalunya

La seva finalitat és coordinar les forces i cossos de seguretat de l’Estat i la Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra. També té entre les seves funcions coordinar les FCSE amb les policies locals a
través de la coordinació que exerceix la Generalitat i l’emissió de directrius i instruccions per a la
coordinació.

3.2. Coordinació entre la Generalitat, el Govern de l’Estat i els ajuntaments
Junta local de seguretat

La presideix l’alcalde del municipi. Cal recordar que la coordinació de les policies locals correspon a
la Generalitat i que és a les juntes locals de seguretat on s’adopten convenis de coordinació i
coordinació de la Policia de la Generalitat -Mossos d’Esquadra amb les entitats locals. Aquests
convenis assignen a la junta local de seguretat la missió de determinar les prioritats, les accions
especials i les campanyes de prevenció al municipi, així com establir quan la policia local ha de
col·laborar en tasques de seguretat ciutadana.

3.3. Coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments
Comissió de Coordinació de Policies Locals

És un òrgan consultiu que té com a funció fer informes dels projectes de coordinació que hagi
d’aprovar el Govern de la Generalitat.

Per acabar, cal esmentar la necessitat d’una efectiva coordinació a nivell internacional donada la necessitat
de perseguir noves formes de delinqüència organitzada que ultrapassen l’àmbit de les nostres fronteres, i
només farem referència a dues organitzacions internacionals basades en la cooperació i suport entre els
diferents cossos policials, com són Interpol i Europol.

Les funcions d’Interpol són aconseguir i desenvolupar l’assistència mútua entre les policies d’investigació
criminal dels estats membres de l’organització. Europol és l’organització policial en l’àmbit de la Unió
Europea i gestiona la informació policial entre els estats membres.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia


Les competències de la Generalitat

en matèria de seguretat


Idees força

1. S’entén per seguretat pública l’activitat dels poders públics adreçada a la protecció de persones i béns
davant de possibles agressions, i comprèn tant mesures de prevenció com de disminució i reparació dels
danys.
2. El preàmbul de la Llei 10/1994 especifica els trets identitaris de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra.
3. El cos de Mossos d’Esquadra té com a missió la protecció, d’acord amb l’ordenament jurídic, de la
llibertat i la seguretat de la ciutadania, i per això les seves funcions comprenen des de la protecció de
persones i béns fins al mant eniment de l’ordre públic.
4. Per a la implantació de la PG-ME, la unitat territorial bàsica és l’àrea bàsica policial (ABP), que és aquell
territori definit per criteris operatius policials (població, vies de comunicació, planta judicial, índex de delictes,
conflictivitat social, etc.), i que té la seva seu en una comissaria, des de la qual es donen els serveis policials
bàsics en seguretat ciutadana i investigació.
5. L’Estat té competència exclusiva sobre la seguretat pública, sens perjudici que les comunitats
autònomes puguin crear policies en la forma que els respectius estatuts estableixin dins el marc del que
disposi una llei orgànica.
6. Les funcions bàsiques dels grups d’emergència i protecció civil són garantir la seguretat ciutadana en la
zona de risc o calamitat i garantir que els grups que hi intervinguin puguin actuar sense cap impediment,
coordinant les seves actuacions.
Glossari

Auxili a jutges, tribunals i fiscals
Benestar Social
Conflictivitat social
Coordinació jeràrquica
Índex de delictes
Instrucció d’atestats
Planta judicial
Policia ordinària i integral
Preàmbul
Rehabilitació

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Seguretat i policia

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres