Blogia
gurbana

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana

El Departament d’Interior


Tema B.3.
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació


1. Funcions del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
2. Òrgans generals del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
2.1. El/La titular del Departament i la unitat d’assistència i suport al/a la conseller/a
2.2. La Secretaria General
2.3. La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
3. L’àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat
3.1. Òrgans actius i centres directius que depenen de la Secretaria de Seguretat
3.2. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
4. La Direcció General de la Policia
4.1. Estructura policial
Subdirecció Operativa de la Policia
Comissaria General de Planificació i Organització
Divisió d’Informació
Divisió d’Afers Interns
4.2. Estructura administrativa
La Subdirecció General d’Administració i Serveis
La Subdirecció General de Recursos Humans
La Subdirecció General de Seguretat Interior
Servei d’Assessorament Jurídic
Àrea de Protocol
Àrea de Comunicació
Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


Tema B.3.
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació


La Generalitat de Catalunya s’organitza en diferents departaments de govern per gestionar les diverses
competències que té atribuïdes. Des de la reinstauració de la Generalitat l’any 1980, les competències en
l’àmbit de la seguretat havien estat assumides pel Departament de Governació, que, al mateix temps,
assumia altres responsabilitats en els àmbits de l’administració local i de l’organització de processos
electorals.

Amb el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es creà el Departament
d’Interior. S’atribuïren a aquest Departament les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, la
seguretat pública i el trànsit; les emergències i la seguretat civil i el joc i espectacles.

El Departament d’Interior s’estructurà en la Secretaria General i la Secretaria de Seguretat Pública. Aquesta
Secretaria mantenia les funcions i l’estructura previstes pel Decret 284/2002 i en concret tenia per missió
dirigir, coordinar, planificar, impulsar i executar les polítiques públiques en matèria de seguretat i,
especialment, en els àmbits materials relatius a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, protecció
civil i emergències, seguretat privada i trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Mitjançant el Decret 421/2006, de novembre, es canvià la denominació del Departament d’Interior, passant
a denominar-se Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Amb el Decret 479/2006, de 5
de desembre, d’estructuració del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació s’adequà
l’estructura i l’organització general del Departament per tal d’establir el seu nou àmbit competencial.

Finalment, amb l’entrada en vigor d’aquests Decrets, es feu necessari regular l’estructura del Departament
per tal de fer-lo operatiu mitjançant el Decret 186/2007, de 28 d’agost. Segons aquest Decret, el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació s’estructura en les unitats directives següents:

q• La Secretaria General

q• La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació

q• La Secretaria de Seguretat

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


1. Funcions del Departament d’Interior, Relacions Institucions i Participació
Segons els Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació les següents competències:

q• Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, la seguretat pública i el trànsit.

q• Les emergències i la seguretat civil.

q• El joc i els espectacles.

q• La coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya.

q• Les relacions institucionals i l'impuls del desenvolupament estatutari.

q• La promoció de la participació social.

q• La recuperació de la memòria històrica, el foment de la pau i els drets humans.

2. Òrgans generals del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació
La direcció de cada departament de la Generalitat pertoca al / a la titular corresponent. A cada departament
hi ha una secretaria general i les direccions generals que exigeixen els serveis especialitzats que s'hi
integren.

Segons el Decret 186/2007, de 28 d’agost, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
s’estructura de la següent manera:

Conseller/a

- Gabinet del/de la Conseller/a
Secretaria General
Direcció de Serveis
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Direcció General de Protecció Civil
Direcció General de Jocs i Espectacles


Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de Relacions Institucionals
Direcció General de Participació Ciutadana
Direcció General de la Memòria Democràtica
Institut d’Estudis Autonòmics


Secretaria de Seguretat
Direcció General de la Policia


Resten adscrits al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació:

-Institut de Seguretat Pública de Catalunya
-Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
-Servei Català de Trànsit
-Oficina de Promoció de la Pau i de Drets Humans


Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


2.1. El/La titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i la unitat
d’assistència i suport al/a la conseller/a
Correspon al / a la conseller/a del Departament la direcció de tots els òrgans que en depenen.
En l’àmbit específic de la seguretat pública:

q• Dirigir la política de seguretat de Catalunya.

q• Exercir la iniciativa, la planificació, la direcció i la inspecció de tots els serveis del Departament.

q• Exercir el comandament superior de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

q• Presidir el Servei Català de Trànsit.

q• Presidir l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

q• Exercir les funcions de presidència rotatòria de la part catalana de la Comissió Bilateral de
Cooperació Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya, de presidència de la representació
catalana a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat i de la Comissió Mixta Generalitat-
Ajuntament de Barcelona.

Per portar a terme les tasques que té encomanades, el/la titular del Departament disposa d’un òrgan de
suport, el Gabinet del / de la Conseller/a. El Gabinet té per objectiu:

q• Coordinar el seguiment i la preparació de la informació per a les iniciatives del Parlament de
Catalunya en allò que pertoca al Departament i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, com
també el seguiment de l’activitat parlamentària de les Corts Generals i d’altres comunitats
autònomes.

q• Assistir amb el/la conseller/a a les sessions parlamentàries que es determini i aquells actes públics
relacionats amb les seves funcions.

q• Coordinar i supervisar l’organització de les activitats del/de la conseller/a.

q• Coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació i supervisar la informació generada, així
com l’anàlisi del contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el
Departament.

Del Gabinet del/de la Conseller/a, en depenen l’Oficina de Protocol, l’Oficina de Relacions Institucionals, la
Secretaria del/de la Consellera i el Gabinet de Comunicació.

2.2. La Secretaria General
Com tots els departaments de la Generalitat, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació s’estructura
en una Secretaria General que té com a principals funcions:

q• Dirigir i organitzar els serveis generals del Departament.

q• Vetllar per l'organització, la simplificació i la racionalització administratives i assegurar el suport
tècnic i jurídic general del Departament.

q• Ser l'òrgan de comunicació amb altres administracions i entitats que tinguin relació amb el
Departament i amb els altres departaments, organismes i entitats que en depenen.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


q• Coordinar l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i serveis.
q• Com a segona autoritat del Departament, correspon al / a la secretari/ària general:
q• Representar el Departament per delegació del / de la conseller/a i exercir, sota la seva direcció, les

funcions que aquest/a li delegui.
q• Ser el/la cap superior de tot el personal del Departament i resoldre els assumptes que afecten
aquest personal, llevat que pertoquin al / a la conseller/a; contractar el personal laboral, i nomenar
els funcionaris interins.
q• Participar en l’assignació d’objectius de les secretaries sectorials, de les direccions generals i dels
organismes adscrits al Departament, i també fer el seguiment i l’avaluació de l’assoliment d’aquests
objectius.
De la Secretaria General en depenen la Direcció de Serveis; l’Assessoria Jurídica; la Direcció General de

Jocs i Espectacles; la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i la Direcció General
de Protecció Civil.
Entre les funcions bàsiques d’aquests òrgans podem esmentar les següents:


q• Fer-se càrrec de l’administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament.
q• Preparar l'avantprojecte de pressupost del Departament.
q• Supervisar l’adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels expedients de contractació


de qualsevol tipus.
q• Autoritzar les despeses.
q• Aquelles altres funcions que li delegui el/la secretari/ària general del Departament.


Resta adscrit al Departament, mitjançant la Secretaria General, el Servei Català de Trànsit creat l’any 1991.
La transferència de competències executives en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària a
la Generalitat l’any 1997 va fer necessari adaptar l’àmbit funcional de determinats òrgans i crear-ne de nous,
com el Servei Català de Trànsit que té com a principals funcions les següents:

q• Gestionar i controlar el trànsit a les vies interurbanes, i a les travesseres i a les vies urbanes que
afectin la circulació interurbana, si hi ha un acord previ amb l’ajuntament corresponent, sens
perjudici de les competències dels municipis en aquesta matèria.

q• Adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat i la fluïdesa en el trànsit de les carreteres.

q• Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la
normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

q• Gestionar i controlar l'obertura, el funcionament, la inspecció i el règim sancionador de les
autoescoles, així com la formació i l'homologació del professorat i la direcció d'aquestes.


q• Promoure l'educació viària, especialment la dels infants, i executar programes de sensibilització
ciutadana sobre seguretat viària.

q• Autoritzar les proves esportives que puguin afectar vies interurbanes.

q• Desenvolupar projectes i estudis sobre investigació d'accidents.

q• Elaborar i difondre estadístiques sobre el trànsit.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


q• Informar els usuaris i les usuàries sobre el trànsit a les vies públiques.

q• Impulsar l'elaboració, cada tres anys, del Pla català de seguretat viària i els programes inclosos en
aquest Pla.

q• Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viària en els accessos a
les vies urbanes i els grans nuclis de població, i als trams i punts perillosos i d'alta intensitat de
trànsit.

q• Elaborar les instruccions relatives a la circulació de transports especials i les relatives al transport de
mercaderies perilloses.

2.3. La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació té assignades les funcions següents:

q• Les relacions institucionals.

q• La coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya.

q• L’impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat i el
Govern de l’Estat i les altres comunitats autònomes.

q• L’impuls al desenvolupament estatutari.

q• La promoció de la participació social i la innovació democràtica.

q• La promoció de la pau i dels drets humans.

q• L’impuls i la coordinació de les polítiques públiques de la recuperació de la memòria democràtica.

3. L’àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat
La Secretaria de Seguretat actua sota la direcció superior del / de la titular del Departament i la dependència
del secretari general en totes les funcions d’aquest que no tingui atribuïdes. Aquest òrgan té per missió
dirigir, coordinar, planificar, impulsar i executar les polítiques públiques en matèria de seguretat, i
especialment en els àmbits materials relatius a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, protecció
civil i emergències, seguretat privada i trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

3.1. Òrgans actius i centres directius que depenen de la Secretaria de Seguretat
El Gabinet de Seguretat

S’encarrega de la realització i coordinació d’informes sobre seguretat pública i policia; preparació i
coordinació de programes i projectes en matèria de seguretat i policia; dirigeix i elabora l’Informe de
Seguretat de Catalunya i el Pla general de seguretat de Catalunya; dissenya eines d’avaluació i
estadístiques de programes i projectes en matèria de seguretat; elabora propostes de resolució i
instruccions de normativa en matèria de seguretat; col·labora en plans interdepartamentals; col·labora amb
altres Departaments en matèria de formació; representa la Secretaria de Seguretat en actes públics quan li
és encomanada aquesta funció; promou i manté les relacions amb altres departaments i el suport a la
Secretaria de seguretat en l’exercici de les funcions que suposin la direcció o participació en òrgans
consultius.

La Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya

S’ocupa de la promoció de la planificació, la integració i l’assignació eficient de recursos en el sistema de
seguretat; promoció i estructuració d’un sistema eficient d’informació, participació i relació dels ciutadans
amb el sistema de seguretat; l’impuls d’un servei de queixes i peticions de ciutadans en matèria de

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


seguretat i policia, elaboració de propostes normatives, formatives, implantació de processos de qualitat
relacionades amb la policia de Catalunya; elaboració de directrius tècniques i procediments comuns del
sistema de seguretat i policia; proposa criteris de col·laboració i coordinació dels serveis públics i privats de
seguretat en col·laboració amb la Subdirecció General de Seguretat Interior; elaboració de projectes i
informes relacionats amb els serveis de seguretat; dóna suport en l’elaboració de cartes de servei, impulsa i
participa en l’organització de cursos en col·laboració amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya; vetlla
per la millora de la coordinació i la gestió dels serveis de policia; supervisa convenis i acords en matèria de
seguretat pública; dóna suport als òrgans consultius i de participació del sistema de seguretat i dóna
assistència tècnica a les autoritats locals del sistema de seguretat en el disseny de les polítiques locals de
seguretat i en el desenvolupament de plans de seguretat,

El Programa de Seguretat contra la Violència Masclista

Té per objectiu definir, implementar i avaluar el model d’actuació policial unificat, homogeni i estàndard per a
l’atenció integral a les dones que pateixen violències masclistes a tot el territori català; orientar i planificar
accions que ajudin a conèixer la realitat actual del fenomen de la violència masclista; promoure comissions
d’estudi i grups de treball; impulsar accions de sensibilització, informació i divulgació de les actuacions
policials; promoure la formació i l’especialització dels professionals; cooperar i col·laborar amb altres
departaments i organismes pel que fa a l’abordatge integral d’aquest fenomen; establir circuits i xarxes
locals, comarcals o regionals que permetin la cooperació i col·laboració; impulsar sistemes unificats de
recollida i tractament de dades que permetin avaluar polítiques públiques de seguretat en matèria de
violència masclista; promoure l’intercanvi d’experiències dels operadors de seguretat per a millorar-ne
l’eficiència; promoure la planificació estratègica en matèria d’igualtat en els àmbits de seguretat del
Departament i representar-lo en espais de treball Interdepartamentals sobre violència masclista.

Direcció General de la Policia

Es desenvolupa al punt 4.

3.2. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Es tracta d’una entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al departament competent en matèria de
seguretat pública. Neix de la necessitat d’unificar els serveis de l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola
de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. Aquest objectiu es plasma en la Llei 10/2007, del 30 de juliol, de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Les finalitats essencials de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya són les següents:

q• La formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats, de prevenció i extinció
d’incendis i de salvaments, d’emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció
ambientals.

q• La creació, la gestió, la difusió i l’aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i
desenvolupar els col·lectius professionals a què fa referència l’apartat anterior, d’acord amb la
normativa que els regula.

q• La promoció de l’estudi i la recerca en l’àmbit de la seguretat.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


4. La Direcció General de la Policia
La Direcció General de la Policia és la unitat directiva del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació que assumeix les funcions en matèria de protecció i seguretat ciutadana i que té adscrit el cos
de Mossos d’Esquadra.

El progressiu desenvolupament de les funcions de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i
l’increment d’activitat derivat del procés de desplegament territorial en substitució de les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat, han obligat la Direcció General a sotmetre a una profunda.

Finalment, i segons el Decret 186/2007, de 28 d’agost, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, les funcions de la Direcció General de la Policia són les següents:

q• El comandament directe de les unitats policials i administratives que en depenen.

q• Elaborar i formular propostes a la Secretaria de Seguretat sobre l’organització general del cos de
mossos d’esquadra i del personal tècnic i facultatiu i la determinació de les necessitats del personal
en les diverses escales, categories i especialitats.

q• Elaborar i dictar circulars i instruccions per dirigir l’activitat del cos de Mossos d’Esquadra i dels
serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat policial.

q• Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat privada, de
seguretat ciutadana, de violència esportiva i de dispositius de videovigilància de policies locals i de
la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

q• Desenvolupar les funcions que corresponen a l’autoritat governativa en l’exercici dels drets de
reunió i manifestació en l’àmbit territorial del desplegament de la policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra.

q• Aplicar i supervisar el compliment del règim estatutari del cos de Mossos d’Esquadra i l’específic del
personal facultatiu i tècnic en els termes previstos en la legislació vigent.

q• Elaborar i remetre a la Secretaria de Seguretat les convocatòries d’accés i provisió i les propostes
de modificació de la relació de llocs de treball, ofertes d’ocupació del cos de Mossos d’Esquadra i
del personal facultatiu i tècnic.

q• Executar el pressupost assignat al seu centre directiu, sens perjudici de les competències que
puguin correspondre a la Secretaria de Seguretat i a la Secretaria General del Departament.

q• Proposar a la Secretaria de Seguretat el Pla director de sistemes d’informació i telecomunicacions
de l’àmbit del servei policial el qual s’ha d’integrar en el Pla director de SITIC del Departament.

q• Dirigir l’elaboració dels estudis i informes necessaris per a l’exercici de les competències pròpies en
el camp de la seguretat ciutadana.

q• Dirigir l’elaboració d’informes d’impacte de gènere i elaborar propostes a la Secretaria de Seguretat
sobre la igualtat de gènere.

q• Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació i la resta de normativa vigent en matèria de
seguretat pública i policia.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


4.1. Estructura policial
De la persona titular de la Direcció General de la Policia en depenen, com a estructura operativa:

Subdirecció Operativa de la Policia
Comissaria General de Planificació i Organització
Divisió d’Informació
Divisió d’Afers Interns


Subdirecció Operativa de la Policia

La Subdirecció Operativa de la Policia exerceix el comandament operatiu del cos de Mossos d’Esquadra,
llevat d’aquelles unitats policials que depenguin directament de la Direcció General de la Policia.
De la Subdirecció Operativa de la Policia en depenen els òrgans següents:

q Comissaria General Territorial

q Comissaria General d’Investigació Criminal

q Comissaria General de Recursos Operatius

q Àrea Tècnica de Coordinació i Suport

q Sala Central de Comandament

Comissaria General de Planificació i Organització

La Comissaria General de Planificació i Organització s’encarrega de la planificació estratègica, l’establiment,
la revisió i l’avaluació permanent de les estructures, els processos i els procediments policials.

Divisió d’Informació

La divisió d’Informació s’encarrega de la investigació i persecució d’organitzacions criminals les activitats de
les quals no persegueixen una finalitat econòmica i que comportin una amenaça per a l’exercici individual o
col·lectiu de les llibertats, la seguretat de les persones, la pau o la cohesió social.

Divisió d’Afers Interns

La Divisió d’Afers Interns s’encarrega, principalment, de la investigació d’aquelles activitats presumptament
il·lícites exercides per personal funcionari de policia i en pràctiques de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra, supervisar la instrucció dels expedients disciplinaris i realitzar informacions reservades.

4.2. Estructura administrativa
De la persona titular de la Direcció General de la Policia en depenen, com a estructura administrativa:

Subdirecció General d’Administració i Serveis
Subdirecció General de Recursos Humans
Subdirecció General de Seguretat Interior
Servei d’Assessorament Jurídic
Àrea de Protocol
Àrea de Comunicació
Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


Subdirecció General d’Administració i Serveis

La Subdirecció General d’Administració i Serveis té com a principals funcions planificar i elaborar la
proposta d’avantprojecte de la Direcció General de la Policia, proposar ampliacions i modificacions dels
pressupostos, controlar la gestió econòmica ordinària de la Direcció General de la Policia, planificar
l’adquisició de recursos materials, elaborar propostes d’expedients de contractació d’obres
subministraments, entre d’altres.

Subdirecció General de Recursos Humans

La Subdirecció General de Recursos Humans s’encarrega principalment de planificar, impulsar, gestionar i
controlar les polítiques de personal de la Direcció General de Policia.

Subdirecció General de Seguretat Interior

La Subdirecció General de Seguretat Interior té com a objectius principals assessorar la Direcció General i
els òrgans territorials corresponents en matèria de seguretat privada i protecció de la seguretat ciutadana,
supervisar la gestió del Registre especial d’empreses de seguretat de Catalunya, coordinar la tramitació i
gestió dels expedients d’autorització d’ús de dispositius de videovigilància per part de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra, tramitar les comunicacions relatives a l’exercici dels drets de reunió i de
manifestació que s’originin, instruir expedients per infraccions a la normativa reguladora contra la violència
en espectacles esportius, entre d’altres.

Servei d’Assessorament Jurídic

El Servei d’Assessorament Jurídic té com a missió assessorar jurídicament i elaborar avantprojectes de llei i
altres disposicions normatives que afectin els òrgans de la Direcció General de la Policia, així com portar a
terme l’assistència i el seguiment de totes les diligències judicials en què intervinguin membres del cos de
Mossos d’Esquadra per causes derivades del servei i revisar jurídicament els expedients disciplinaris
incoats a membres del cos.

Àrea de Protocol

Corresponen a l’Àrea de Protocol les funcions de donar suport a la Direcció General de la Policia en
l’exercici de les relacions protocol·làries externes que s’hagin de mantenir amb les institucions del sistema
de seguretat, vetllar per la correcta execució dels actes en que participi el cos de Mossos d’Esquadra i
gestionar els serveis de gala i honors del cos de Mossos d’Esquadra.

Àrea de Comunicació

L’Àrea de Comunicació s’encarrega principalment d’analitzar i supervisar la informació relativa a l’activitat de
la Direcció General de la Policia , en col·laboració amb el Gabinet de Comunicació del Departament,
elaborar notes de premsa i comunicats en relació amb l’activitat del cos de Mossos d’Esquadra, elaborar
publicacions internes del cos de Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos

Corresponen al Servei de coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos l’impuls i supervisió d’activitats
preventives i de salut laboral de la Direcció General de la Policia, avaluar riscos, fer seguiment de mesures
correctores, fer el seguiment de l’elaboració i implantació dels plans d’emergència als diferents centre de
treball i vetllar per la implementació del Pla de Prevenció en l’àmbit de la Direcció General de la Policia,
entre d’altres.

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional


El Departament d’Interior


Idees força

1. Mitjançant el Decret 296/2003, de 20 de desembre, que suposa la creació del Departament d’Interior, es
modifica el marc competencial dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat. En concret
al Departament d’Interior corresponen les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana i el trànsit, les
emergències i la seguretat civil i l’àmbit del joc i els espectacles.
2. Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, es canvià la denominació del Departament d’Interior
passant a denominar-se Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
3. La Secretaria de Seguretat té per missió dirigir, coordinar, planificar, impulsar i executar les polítiques
públiques en matèria de seguretat i, especialment, en els àmbits materials relatius a la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra, protecció civil i emergències, seguretat privada i trànsit, circulació de
vehicles i seguretat viària.
4. La Direcció General de la Policia és la unitat directiva del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació que assumeix les funcions en matèria de protecció i seguretat ciutadana i que té adscrit el cos
de Mossos d’Esquadra. S’estructura en dues vessants: policial (o operativa) i administrativa.
Glossari

Administració local Expedients sancionadors
Avantprojecte de llei Incoar
Comandament operatiu Indicadors
Comandament superior Planificació estratègica
Desplegament territorial Prevenció de sinistres
Direcció estratègica Promoció interna
Divisió operativa Provisió
Educació viària Règim estatutari
Enquesta Règim interior
Expedient disciplinari

Guia d’estudi per a l’accés a la PG-ME – Àmbit institucional

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres